Opened 4 years ago

Closed 4 years ago

#12069 closed Bug report (invalid)

Probleem bij upgrade

Reported by: review Owned by:
Priority: low Component: FileZilla Client
Keywords: programa verdwenen na update Cc:
Component version: Operating system type: Windows
Operating system version:

Description

Ik open het programma en meld dat er een update is.
Ik klik op upgrade en hij download juist.
Echter bij het installeren loopt het fout omdat een bestand nog in gebruik is van een programma. Begrijpelijk want het programma was nog niet volledig verdwenen.(melding cont..., abord,ingore)
Bij het heropenen van het programma werd hij geuninstalleert en even later had ik een directory met niets in .
Bij het aanklikken van het uitvoerbaar bestand van de nieuwe versie werd deze juist geinstalleert.

mvg Lieven

Change History (1)

comment:1 by Tim Kosse, 4 years ago

Priority: criticallow
Resolution: invalid
Status: newclosed

Unintelligible.

Note: See TracTickets for help on using tickets.