Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#8584 closed Patch (rejected)

Basque Translation

Reported by: Xabier Aramendi Owned by:
Priority: high Component: FileZilla Client
Keywords: Cc:
Component version: Operating system type:
Operating system version:

Description

Hi FileZilla,

I completed FileZilla Client 3.06 GUI translation to Basque and send you eu.po file.

Please, if is possible in next new releases use Basque (eu) name instead Basque (Spain) (eu_ES).

Thanks!!

Xabier Aramendi
2013\04\05

Attachments (4)

Filezilla 3.6 Basque (eu).7z (49.0 KB ) - added by Xabier Aramendi 11 years ago.
Filezilla-eu.po file
Filezilla 3.6 Basque (eu).2.7z (49.0 KB ) - added by Xabier Aramendi 11 years ago.
Updated from 2013-04-28 .pot
Filezilla 3.7 (Basque Update).zip (57.5 KB ) - added by Xabier Aramendi 11 years ago.
Updated from 2013-05-17 .pot
filezilla 3.8 (Basque).7z (54.0 KB ) - added by Xabier Aramendi 10 years ago.
Basque Update

Download all attachments as: .zip

Change History (8)

by Xabier Aramendi, 11 years ago

Filezilla-eu.po file

comment:1 by Tim Kosse, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Thanks for the update.

by Xabier Aramendi, 11 years ago

Updated from 2013-04-28 .pot

comment:2 by Xabier Aramendi, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Hi codesquid,

OK and Thank you!!

I attach new updated .po file

by Xabier Aramendi, 11 years ago

Updated from 2013-05-17 .pot

by Xabier Aramendi, 10 years ago

Attachment: filezilla 3.8 (Basque).7z added

Basque Update

comment:3 by Xabier Aramendi, 10 years ago

Hi FileZilla Team,

Please, Add Xabier Aramendi as Basque Translator in AUTHORS file.

Thanks!!

comment:4 by Tim Kosse, 10 years ago

Resolution: rejected
Status: reopenedclosed

Please send future translation updates directly to tim.kosse@… with the file attached uncompressed using the intended filename, in this case eu.po

There are errors in the file:

eu.po: -- Potential mismatch: too few trailing ellipses - expected 1, got 0
eu.po:293: msgid "&Browse..."
eu.po:294: msgstr "&Bilatu"

eu.po: -- Potential mismatch: too few trailing ellipses - expected 1, got 0
eu.po:326: msgid "&Configure..."
eu.po:327: msgstr "&Itxuratu"

eu.po: -- Potential mismatch: too few trailing ellipses - expected 1, got 0
eu.po:496: msgid "&Export..."
eu.po:497: msgstr "E&sportatu"

eu.po: -- Potential mismatch: too few trailing ellipses - expected 1, got 0
eu.po:512: msgid "&File permissions..."
eu.po:513: msgstr "&Agiri baimenak"

eu.po: -- Potential mismatch: too many occurrences of leading/trailing whitespace - expected [], got
eu.po:750: msgid "&Preserve timestamps of transferred files"
eu.po:751: msgstr "&Heutsi eskualdaturiko agirien denbora-irarketei "

eu.po: -- Potential mismatch: too few trailing ellipses - expected 1, got 0
eu.po:846: msgid "&Run command..."
eu.po:847: msgstr "&Ekin agindua"

eu.po: -- Found double space(s):
eu.po:935: msgid "&Swap local and remote panes"
eu.po:936: msgstr "Elkarraldatu tokiko eta hurruneko panelak"

eu.po: -- Found double space(s):
eu.po:1066: msgid "'Normal' and 'Account' logontypes are not available, using 'Ask for password' instead."
eu.po:1069: msgstr "'Arrunta' eta 'Kontua' saiohaste-motak ez daude eskuragarri, 'Galdetu sarhitza' erabiltzen ordez."

eu.po: -- Found double space(s):
eu.po:1074: msgid "'Normal' and 'Account' logontypes are not available. Your entry has been changed to 'Ask for password
'."
eu.po:1077: msgstr "'Arrunta' eta 'Kontua' saiohaste-motak ez daude eskuragarri, Zure sarrera 'Galdetu sarhitza'-ra ald
atu da."

eu.po: -- Potential mismatch: too many occurrences of leading/trailing whitespace - expected [], got
eu.po:1216: msgid "A few servers don't allow passive mode or are misconfigured. In such cases you would have to use acti
ve mode. In active mode, FileZilla opens a port and asks the server to connect to it."
eu.po:1220: msgstr "Zerbitzari gutxi batzuek ez dute modu pasiboa ahalbidetzen edo desitxuratuta daude. Horrelakoetan mo
du aktiboa erabili behar duzu. Modu aktiboan, FileZillak ataka bat ireki eta zerbitzariari galdetzen dio berarekin elkar
ketatzeko. "

eu.po: -- Potential mismatch: too many occurrences of leading/trailing whitespace - expected [], got
eu.po:1426: msgid "Advice: Unless you want to test new features, please keep using stable versions only. Beta versions a
nd nightly builds are development versions meant for testing purposes. Nightly builds of FileZilla may not work as expec
ted and might even damage your system. Use beta versions and nightly builds at your own risk."
eu.po:1432: msgstr "Oharra: Ezaugarri berriak aztertzea nahi ez badituzu, mesedez jarraitu bertsio egonkorrak bakarrik e
rabiltzen. Beta bertsioak eta gau eraiketak azterketa asmoetarako garapen bertsioak dira. FileZilla-ren gau bertsioek ba
daiteke itxaron bezala lan egitea eta zure sistema kaltetu dezakete. Erabili beta bertsioak eta gau eraiketak zeure arri
skupean. "

eu.po: -- Potential mismatch: too many trailing ellipses - expected 0, got 1
eu.po:2278: msgid "Connecting to %s"
eu.po:2279: msgstr "%s-ra elkarketatzen..."

eu.po: -- Found double space(s):
eu.po:3048: msgid "Disable synchronized browsing and continue changing the remote directory?"
eu.po:3050: msgstr "Ezgaitu bilaketa aldiberetua eta jarraitu hurruneko zuzenbidea aldatzen?"

eu.po: -- Found double space(s):
eu.po:4642: msgid "Jurisdiction state or province:"
eu.po:4643: msgstr "Auzibarruti estatua edo herrialdea:"

eu.po: -- Found double space(s):
eu.po:5557: msgid "Please enter a date of the form YYYY-MM-DD such as for example 2010-07-18."
eu.po:5559: msgstr "Mesedez sartu egun bat UUUU-HH-EE heuskarrian, adibidez 2010-07-18."

eu.po: -- Found double space(s):
eu.po:5577: msgid "Please enter a new name for the filter set \"%s\""
eu.po:5578: msgstr "Mesedez sartu izen berri bat \"%s\" iragazki ezarpenarentzat"

eu.po: -- Potential mismatch: too many occurrences of leading/trailing whitespace - expected [], got
eu.po:6638: msgid "Server does not support resume of files > %d GB."
eu.po:6639: msgstr "Zerbitzariak ez du > %d GB agirien berrekitea sostengatzen. "

eu.po: -- Found double space(s):
eu.po:6778: msgid "Shows this help dialog"
eu.po:6779: msgstr "Laguntza elkarrizketa hau erakusten du"

Note: See TracTickets for help on using tickets.