Opened 15 years ago

Closed 15 years ago

#4075 closed Bug report (rejected)

Wrong charset encoding in message log

Reported by: Łukasz Indeka Owned by:
Priority: normal Component: FileZilla Client
Keywords: Cc:
Component version: Operating system type: Windows
Operating system version: 2003 Server

Description

Following is part of the message log.

Odpowiedź	200 TYP to aktualnie ASCII
Polecenie:	PASV
Odpowiedź	227 Entering Passive Mode (193,25,166,22,248,156)
Polecenie:	STOR .htaccess
Odpowiedź	150 Zaakceptowano po³±czenie danych
Odpowiedź	226-Przesy³ pliku zakoñczony sukcesem
Odpowiedź	226 0.001 sekund (zmierzonych tutaj), 164.13 Kbajtów na sekundê
Status:	Transfer plików zakończony pomyślnie
Status:	Uzyskiwanie listy katalogów...
Polecenie:	CWD /www/tmp/joomMyAdmin
Odpowiedź	250 OK. Aktualny katalog to /www/tmp/joomMyAdmin
Polecenie:	PASV
Odpowiedź	227 Entering Passive Mode (193,25,166,22,247,113)
Polecenie:	LIST
Odpowiedź	150 Zaakceptowano po³±czenie danych
Odpowiedź	226-ASCII
Odpowiedź	226-Options: -l 
Odpowiedź	226 7 w sumie pasuj±cych
Status:	Listowanie katalogów zakończone pomyślnie
Status:	Odłączono od serwera
Status:	Odłączono od serwera
Błąd:	Połączenie zakończone przez serwer

Line headers like: "Polecenie" (command), "Odpowiedź" (resopnse), "Status" (status) and "Błąd" (error) are encoded properly. Text of log for "Odpowiedź" (response) lines is encoded unproperly, other texts are properly encoded. Probably response is encoded in ftp serwer encoding (iso-8859-2) and everything else in my system encoding (win-1250).

Change History (1)

comment:1 by Tim Kosse, 15 years ago

Resolution: rejected
Status: newclosed

Broken server. Unless your server supports UTF-8, the only other encoding it may use without explicit negotiation is standard 7-bit ASCII.

Read http://wiki.filezilla-project.org/Character_Set

You need to upgrade to a proper server.

Note: See TracTickets for help on using tickets.