Custom Query (8074 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (43 - 45 of 8074)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#43 Can't start in windows 2k anonymous
Description

After install version 1.7, FileZilla can't start, return error. ¨Æ¥óÃþ«¬: ¸ê°T ¨Æ¥ó¨Ó·½: DrWatson ¨Æ¥óÃþ§O¥Ø¿ý: µL ¨Æ¥óÃѧO½X: 4097 ¤é´Á: 2001/11/19 ®É¶¡: ¤W¤È 11:20:45 ¨Ï¥ÎªÌ: ¤£¾A¥Î ´y­z: À³¥Îµ{¦¡ ²£¥Í¤@À³¥Îµ{¦¡¿ù»~ ¦¹¿ù»~µo¥Í©ó 11/19/2001 @ 11:20:45.500 ©Ò²£¥Íªº¨Ò¥~¬° c0000005 ©ó¦ì§} 777E19B0 (VerQueryValueW) ¸ê®Æ: 0000: 0d 0a 0d 0a b5 6f a5 cd ....&micro;o&yen;&Iacute; 0008: c0 b3 a5 ce b5 7b a6 a1 &Agrave;&sup3;&yen;&Icirc;&micro;{&brvbar;&iexcl; 0010: a8 d2 a5 7e 3a 0d 0a 20 &uml;&Ograve;&yen;~:.. 0018: 20 20 20 20 20 20 20 c0 &Agrave; 0020: b3 a5 ce b5 7b a6 a1 3a &sup3;&yen;&Icirc;&micro;{&brvbar;&iexcl;: 0028: 20 20 28 70 69 64 3d 31 (pid=1 0030: 30 36 38 29 0d 0a 20 20 068).. 0038: 20 20 20 20 20 20 b5 6f &micro;o 0040: a5 cd ae c9 b6 a1 3a 20 &yen;&Iacute;&reg;&Eacute;&para;&iexcl;: 0048: 32 30 30 31 2f 31 31 2f 2001/11/ 0050: 31 39 20 40 20 31 31 3a 19 @ 11: 0058: 32 30 3a 34 35 2e 35 30 20:45.50 0060: 30 0d 0a 20 20 20 20 20 0.. 0068: 20 20 20 a8 d2 a5 7e bd &uml;&Ograve;&yen;~&frac12; 0070: 73 b8 b9 3a 20 63 30 30 s&cedil;&sup1;: c00 0078: 30 30 30 30 35 20 28 a6 00005 (&brvbar; 0080: 73 a8 fa b9 48 b3 57 29 s&uml;&uacute;&sup1;H&sup3;W) 0088: 0d 0a 0d 0a 2a 2d 2d 2d ....*--- 0090: 2d 3e 20 a8 74 20 20 20 -> &uml;t 0098: b2 ce 20 20 20 b8 ea 20 &sup2;&Icirc; &cedil;&ecirc; 00a0: 20 20 b0 54 20 3c 2d 2d ¢XT <-- 00a8: 2d 2d 2a 0d 0a 20 20 20 --*.. 00b0: 20 20 20 20 20 b9 71 b8 &sup1;q&cedil; 00b8: a3 a6 57 ba d9 3a 20 44 &pound;&brvbar;W&ordm;&Ugrave;: D 00c0: 49 59 2d 51 4b 58 41 36 IY-QKXA6 00c8: 54 49 37 34 39 51 0d 0a TI749Q.. 00d0: 20 20 20 20 20 20 20 20 00d8: a8 cf a5 ce aa cc a6 57 &uml;&Iuml;&yen;&Icirc;&ordf;&Igrave;&brvbar;W 00e0: ba d9 3a 20 4b 43 4c 49 &ordm;&Ugrave;: KCLI 00e8: 0d 0a 20 20 20 20 20 20 .. 00f0: 20 20 b3 42 b2 7a be b9 &sup3;B&sup2;z&frac34;&sup1; 00f8: a6 57 ba d9 3a 20 32 0d &brvbar;W&ordm;&Ugrave;: 2. 0100: 0a 20 20 20 20 20 20 20 . 0108: 20 b3 42 b2 7a be b9 c3 &sup3;B&sup2;z&frac34;&sup1;&Atilde; 0110: fe ab ac 3a 20 78 38 36 &thorn;&laquo;&not;: x86 0118: 20 46 61 6d 69 6c 79 20 Family 0120: 36 20 4d 6f 64 65 6c 20 6 Model 0128: 36 20 53 74 65 70 70 69 6 Steppi 0130: 6e 67 20 35 0d 0a 20 20 ng 5.. 0138: 20 20 20 20 20 20 57 69 Wi 0140: 6e 64 6f 77 73 20 32 30 ndows 20 0148: 30 30 20 aa a9 a5 bb 3a 00 &ordf;&copy;&yen;&raquo;: 0150: 20 35 2e 30 0d 0a 20 20 5.0.. 0158: 20 20 20 20 20 20 a5 d8 &yen;&Oslash; 0160: ab 65 aa ba aa a9 a5 bb &laquo;e&ordf;&ordm;&ordf;&copy;&yen;&raquo; 0168: 3a 20 32 31 39 35 0d 0a : 2195.. 0170: 20 20 20 20 20 20 20 20 0178: 53 65 72 76 69 63 65 20 Service 0180: 50 61 63 6b 3a 20 4e 6f Pack: No 0188: 6e 65 0d 0a 20 20 20 20 ne.. 0190: 20 20 20 20 a5 d8 ab 65 &yen;&Oslash;&laquo;e 0198: aa ba c3 fe ab ac 3a 20 &ordf;&ordm;&Atilde;&thorn;&laquo;&not;: 01a0: 4d 75 6c 74 69 70 72 6f Multipro 01a8: 63 65 73 73 6f 72 20 46 cessor F 01b0: 72 65 65 0d 0a 20 20 20 ree.. 01b8: 20 20 20 20 20 b5 6e b0 &micro;n¢X 01c0: 4f aa ba a4 bd a5 71 3a O&ordf;&ordm;&curren;&frac12;&yen;q: 01c8: 20 64 69 79 40 68 6f 6d diy@hom 01d0: 65 0d 0a 20 20 20 20 20 e.. 01d8: 20 20 20 b5 6e b0 4f aa &micro;n¢XO&ordf; 01e0: ba be d6 a6 b3 a4 48 3a &ordm;&frac34;&Ouml;&brvbar;&sup3;&curren;H: 01e8: 20 74 65 73 74 65 72 0d tester. 01f0: 0a 0d 0a 2a 2d 2d 2d 2d ...*---- 01f8: 3e 20 a4 75 20 a7 40 20 > &curren;u ¡±@ 0200: b2 4d 20 b3 e6 20 3c 2d &sup2;M &sup3;&aelig; <- 0208: 2d 2d 2d 2a 0d 0a 20 20 ---*.. 0210: 20 30 20 49 64 6c 65 2e 0 Idle. 0218: 65 78 65 0d 0a 20 20 20 exe.. 0220: 38 20 53 79 73 74 65 6d 8 System 0228: 2e 65 78 65 0d 0a 20 31 .exe.. 1 0230: 38 38 20 73 6d 73 73 2e 88 smss. 0238: 65 78 65 0d 0a 20 32 31 exe.. 21 0240: 36 20 63 73 72 73 73 2e 6 csrss. 0248: 65 78 65 0d 0a 20 32 31 exe.. 21 0250: 32 20 77 69 6e 6c 6f 67 2 winlog 0258: 6f 6e 2e 65 78 65 0d 0a on.exe.. 0260: 20 32 36 34 20 73 65 72 264 ser 0268: 76 69 63 65 73 2e 65 78 vices.ex 0270: 65 0d 0a 20 32 37 36 20 e.. 276 0278: 6c 73 61 73 73 2e 65 78 lsass.ex 0280: 65 0d 0a 20 34 34 38 20 e.. 448 0288: 73 76 63 68 6f 73 74 2e svchost. 0290: 65 78 65 0d 0a 20 34 36 exe.. 46 0298: 38 20 73 70 6f 6f 6c 73 8 spools 02a0: 76 2e 65 78 65 0d 0a 20 v.exe.. 02a8: 35 34 34 20 73 76 63 68 544 svch 02b0: 6f 73 74 2e 65 78 65 0d ost.exe. 02b8: 0a 20 35 37 32 20 6e 61 . 572 na 02c0: 76 61 70 73 76 63 2e 65 vapsvc.e 02c8: 78 65 0d 0a 20 36 32 30 xe.. 620 02d0: 20 72 65 67 73 76 63 2e regsvc. 02d8: 65 78 65 0d 0a 20 36 37 exe.. 67 02e0: 36 20 4d 53 54 61 73 6b 6 MSTask 02e8: 2e 65 78 65 0d 0a 20 37 .exe.. 7 02f0: 30 34 20 57 69 6e 4d 67 04 WinMg 02f8: 6d 74 2e 65 78 65 0d 0a mt.exe.. 0300: 20 37 36 34 20 6d 73 70 764 msp 0308: 6d 73 70 73 76 2e 65 78 mspsv.ex 0310: 65 0d 0a 20 38 35 36 20 e.. 856 0318: 63 6f 6e 69 6d 65 2e 65 conime.e 0320: 78 65 0d 0a 20 33 30 30 xe.. 300 0328: 20 45 78 70 6c 6f 72 65 Explore 0330: 72 2e 65 78 65 0d 0a 20 r.exe.. 0338: 39 31 32 20 69 6e 74 65 912 inte 0340: 72 6e 61 74 2e 65 78 65 rnat.exe 0348: 0d 0a 20 39 33 32 20 4f .. 932 O 0350: 4c 46 53 4e 54 34 30 2e LFSNT40. 0358: 65 78 65 0d 0a 20 39 37 exe.. 97 0360: 36 20 69 65 78 70 6c 6f 6 iexplo 0368: 72 65 2e 65 78 65 0d 0a re.exe.. 0370: 31 30 34 38 20 4a 65 74 1048 Jet 0378: 43 61 72 2e 65 78 65 0d Car.exe. 0380: 0a 20 36 30 30 20 68 68 . 600 hh 0388: 2e 65 78 65 0d 0a 31 30 .exe..10 0390: 36 38 20 46 69 6c 65 5a 68 FileZ 0398: 69 6c 6c 61 2e 65 78 65 illa.exe 03a0: 0d 0a 31 30 35 32 20 64 ..1052 d 03a8: 72 77 74 73 6e 33 32 2e rwtsn32. 03b0: 65 78 65 0d 0a 20 20 20 exe.. 03b8: 30 20 5f 54 6f 74 61 6c 0 _Total 03c0: 2e 65 78 65 0d 0a 0d 0a .exe.... 03c8: 28 30 30 34 30 30 30 30 (0040000 03d0: 30 20 2d 20 30 30 34 35 0 - 0045 03d8: 38 30 30 30 29 20 0d 0a 8000) .. 03e0: 28 37 37 46 38 30 30 30 (77F8000 03e8: 30 20 2d 20 37 37 46 46 0 - 77FF 03f0: 39 30 30 30 29 20 0d 0a 9000) .. 03f8: 28 37 37 45 36 30 30 30 (77E6000 0400: 30 20 2d 20 37 37 46 33 0 - 77F3 0408: 36 30 30 30 29 20 0d 0a 6000) .. 0410: 28 37 37 37 45 30 30 30 (777E000 0418: 30 20 2d 20 37 37 37 45 0 - 777E 0420: 37 30 30 30 29 20 0d 0a 7000) .. 0428: 28 37 35 39 35 30 30 30 (7595000 0430: 30 20 2d 20 37 35 39 35 0 - 7595 0438: 36 30 30 30 29 20 0d 0a 6000) .. 0440: 28 37 37 44 46 30 30 30 (77DF000 0448: 30 20 2d 20 37 37 45 35 0 - 77E5 0450: 34 30 30 30 29 20 0d 0a 4000) .. 0458: 28 37 37 46 34 30 30 30 (77F4000 0460: 30 20 2d 20 37 37 46 37 0 - 77F7 0468: 43 30 30 30 29 20 0d 0a C000) .. 0470: 28 36 43 31 37 30 30 30 (6C17000 0478: 30 20 2d 20 36 43 32 36 0 - 6C26 0480: 32 30 30 30 29 20 0d 0a 2000) .. 0488: 28 37 38 30 30 30 30 30 (7800000 0490: 30 20 2d 20 37 38 30 34 0 - 7804 0498: 36 30 30 30 29 20 0d 0a 6000) .. 04a0: 28 37 37 44 39 30 30 30 (77D9000 04a8: 30 20 2d 20 37 37 44 45 0 - 77DE 04b0: 41 30 30 30 29 20 0d 0a A000) .. 04b8: 28 37 37 44 32 30 30 30 (77D2000 04c0: 30 20 2d 20 37 37 44 38 0 - 77D8 04c8: 46 30 30 30 29 20 0d 0a F000) .. 04d0: 28 37 37 35 36 30 30 30 (7756000 04d8: 30 20 2d 20 37 37 37 41 0 - 777A 04e0: 30 30 30 30 29 20 0d 0a 0000) .. 04e8: 28 37 30 42 44 30 30 30 (70BD000 04f0: 30 20 2d 20 37 30 43 33 0 - 70C3 04f8: 34 30 30 30 29 20 0d 0a 4000) .. 0500: 28 37 31 37 38 30 30 30 (7178000 0508: 30 20 2d 20 37 31 38 30 0 - 7180 0510: 41 30 30 30 29 20 0d 0a A000) .. 0518: 28 37 37 41 33 30 30 30 (77A3000 0520: 30 20 2d 20 37 37 42 32 0 - 77B2 0528: 34 30 30 30 29 20 0d 0a 4000) .. 0530: 28 37 34 46 44 30 30 30 (74FD000 0538: 30 20 2d 20 37 34 46 44 0 - 74FD 0540: 41 30 30 30 29 20 0d 0a A000) .. 0548: 28 37 34 46 42 30 30 30 (74FB000 0550: 30 20 2d 20 37 34 46 43 0 - 74FC 0558: 34 30 30 30 29 20 0d 0a 4000) .. 0560: 28 37 34 46 41 30 30 30 (74FA000 0568: 30 20 2d 20 37 34 46 41 0 - 74FA 0570: 38 30 30 30 29 20 0d 0a 8000) .. 0578: 28 37 35 45 30 30 30 30 (75E0000 0580: 30 20 2d 20 37 35 45 31 0 - 75E1 0588: 41 30 30 30 29 20 0d 0a A000) .. 0590: 28 36 43 31 34 30 30 30 (6C14000 0598: 30 20 2d 20 36 43 31 34 0 - 6C14 05a0: 39 30 30 30 29 20 0d 0a 9000) .. 05a8: 28 36 45 32 36 30 30 30 (6E26000 05b0: 30 20 2d 20 36 45 32 36 0 - 6E26 05b8: 36 30 30 30 29 20 0d 0a 6000) .. 05c0: 28 37 37 39 39 30 30 30 (7799000 05c8: 30 20 2d 20 37 37 41 32 0 - 77A2 05d0: 35 30 30 30 29 20 0d 0a 5000) .. 05d8: 28 37 37 43 41 30 30 30 (77CA000 05e0: 30 20 2d 20 37 37 44 32 0 - 77D2 05e8: 30 30 30 30 29 20 0d 0a 0000) .. 05f0: 28 37 37 38 31 30 30 30 (7781000 05f8: 30 20 2d 20 37 37 38 34 0 - 7784 0600: 43 30 30 30 29 20 0d 0a C000) .. 0608: 28 37 37 30 38 30 30 30 (7708000 0610: 30 20 2d 20 37 37 30 41 0 - 770A 0618: 33 30 30 30 29 20 0d 0a 3000) .. 0620: 28 37 35 30 31 30 30 30 (7501000 0628: 30 20 2d 20 37 35 30 32 0 - 7502 0630: 30 30 30 30 29 20 0d 0a 0000) .. 0638: 28 37 35 30 46 30 30 30 (750F000 0640: 30 20 2d 20 37 35 30 46 0 - 750F 0648: 43 30 30 30 29 20 0d 0a C000) .. 0650: 28 37 35 31 41 30 30 30 (751A000 0658: 30 20 2d 20 37 35 31 42 0 - 751B 0660: 35 30 30 30 29 20 0d 0a 5000) .. 0668: 28 37 35 31 36 30 30 30 (7516000 0670: 30 20 2d 20 37 35 31 39 0 - 7519 0678: 38 30 30 30 29 20 0d 0a 8000) .. 0680: 28 37 35 31 30 30 30 30 (7510000 0688: 30 20 2d 20 37 35 31 34 0 - 7514 0690: 46 30 30 30 29 20 0d 0a F000) .. 0698: 28 37 37 42 43 30 30 30 (77BC000 06a0: 30 20 2d 20 37 37 42 43 0 - 77BC 06a8: 46 30 30 30 29 20 0d 0a F000) .. 06b0: 28 37 35 31 35 30 30 30 (7515000 06b8: 30 20 2d 20 37 35 31 35 0 - 7515 06c0: 36 30 30 30 29 20 0d 0a 6000) .. 06c8: 28 37 35 30 45 30 30 30 (750E000 06d0: 30 20 2d 20 37 35 30 45 0 - 750E 06d8: 46 30 30 30 29 20 0d 0a F000) .. 06e0: 28 37 37 39 33 30 30 30 (7793000 06e8: 30 20 2d 20 37 37 39 35 0 - 7795 06f0: 39 30 30 30 29 20 0d 0a 9000) .. 06f8: 28 37 37 39 36 30 30 30 (7796000 0700: 30 20 2d 20 37 37 39 38 0 - 7798 0708: 34 30 30 30 29 20 0d 0a 4000) .. 0710: 0d 0a b0 f5 a6 e6 a4 de ..¢X&otilde;&brvbar;&aelig;&curren;&THORN; 0718: bd 75 c3 d1 a7 4f bd 58 &frac12;u&Atilde;&Ntilde;¡±O&frac12;X 0720: 20 30 78 32 36 34 20 aa 0x264 &ordf; 0728: ba aa ac ba 41 b6 c9 a6 &ordm;&ordf;&not;&ordm;A&para;&Eacute;&brvbar; 0730: 4c 0d 0a 0d 0a 65 61 78 L....eax 0738: 3d 30 30 30 30 66 66 65 =0000ffe 0740: 38 20 65 62 78 3d 30 30 8 ebx=00 0748: 65 32 32 66 30 37 20 65 e22f07 e 0750: 63 78 3d 30 30 31 32 66 cx=0012f 0758: 61 61 34 20 65 64 78 3d aa4 edx= 0760: 30 30 30 30 30 30 30 32 00000002 0768: 20 65 73 69 3d 30 30 65 esi=00e 0770: 31 32 66 32 30 20 65 64 12f20 ed 0778: 69 3d 30 30 31 33 61 31 i=0013a1 0780: 65 30 0d 0a 65 69 70 3d e0..eip= 0788: 37 37 37 65 31 39 62 30 777e19b0 0790: 20 65 73 70 3d 30 30 31 esp=001 0798: 32 66 39 39 30 20 65 62 2f990 eb 07a0: 70 3d 30 30 31 32 66 39 p=0012f9 07a8: 63 30 20 69 6f 70 6c 3d c0 iopl= 07b0: 30 20 20 20 20 20 20 20 0 07b8: 20 20 6e 76 20 75 70 20 nv up 07c0: 65 69 20 6e 67 20 6e 7a ei ng nz 07c8: 20 6e 61 20 70 6f 20 6e na po n 07d0: 63 0d 0a 63 73 3d 30 30 c..cs=00 07d8: 31 62 20 20 73 73 3d 30 1b ss=0 07e0: 30 32 33 20 20 64 73 3d 023 ds= 07e8: 30 30 32 33 20 20 65 73 0023 es 07f0: 3d 30 30 32 33 20 20 66 =0023 f 07f8: 73 3d 30 30 33 38 20 20 s=0038 0800: 67 73 3d 30 30 30 30 20 gs=0000 0808: 20 20 20 20 20 20 20 20 0810: 20 20 20 20 65 66 6c 3d efl= 0818: 30 30 30 30 30 32 38 36 00000286 0820: 0d 0a 0d 0a 0d 0a a5 5c ......&yen;\ 0828: af e0 3a 20 56 65 72 51 ¡Â&agrave;: VerQ 0830: 75 65 72 79 56 61 6c 75 ueryValu 0838: 65 57 0d 0a 20 20 20 20 eW.. 0840: 20 20 20 20 37 37 37 65 777e 0848: 31 39 38 63 20 66 66 37 198c ff7 0850: 35 30 63 20 20 20 20 20 50c 0858: 20 20 20 20 20 20 70 75 pu 0860: 73 68 20 20 20 20 64 77 sh dw 0868: 6f 72 64 20 70 74 72 20 ord ptr 0870: 5b 65 62 70 2b 30 78 63 [ebp+0xc 0878: 5d 20 20 20 20 73 73 3a ] ss: 0880: 30 30 63 37 63 66 39 36 00c7cf96 0888: 3d 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f =??????? 0890: 3f 0d 0a 20 20 20 20 20 ?.. 0898: 20 20 20 37 37 37 65 31 777e1 08a0: 39 38 66 20 35 37 20 20 98f 57 08a8: 20 20 20 20 20 20 20 20 08b0: 20 20 20 20 20 70 75 73 pus 08b8: 68 20 20 20 20 65 64 69 h edi 08c0: 0d 0a 20 20 20 20 20 20 .. 08c8: 20 20 37 37 37 65 31 39 777e19 08d0: 39 30 20 66 66 31 35 31 90 ff151 08d8: 63 31 30 37 65 37 37 20 c107e77 08e0: 20 20 20 20 63 61 6c 6c call 08e8: 20 20 20 20 64 77 6f 72 dwor 08f0: 64 20 70 74 72 20 5b 37 d ptr [7 08f8: 37 37 65 31 30 31 63 5d 77e101c] 0900: 20 20 20 64 73 3a 37 37 ds:77 0908: 37 65 31 30 31 63 3d 37 7e101c=7 0910: 37 65 36 37 65 33 39 0d 7e67e39. 0918: 0a 20 20 20 20 20 20 20 . 0920: 20 37 37 37 65 31 39 39 777e199 0928: 36 20 38 62 34 35 31 63 6 8b451c 0930: 20 20 20 20 20 20 20 20 0938: 20 20 20 6d 6f 76 20 20 mov 0940: 20 20 20 65 61 78 2c 5b eax,[ 0948: 65 62 70 2b 30 78 31 63 ebp+0x1c 0950: 5d 20 20 20 20 20 20 20 ] 0958: 20 20 73 73 3a 30 30 63 ss:00c 0960: 37 63 66 39 36 3d 3f 3f 7cf96=?? 0968: 3f 3f 3f 3f 3f 3f 0d 0a ??????.. 0970: 20 20 20 20 20 20 20 20 0978: 37 37 37 65 31 39 39 39 777e1999 0980: 20 38 33 32 30 30 30 20 832000 0988: 20 20 20 20 20 20 20 20 0990: 20 20 61 6e 64 20 20 20 and 0998: 20 20 64 77 6f 72 64 20 dword 09a0: 70 74 72 20 5b 65 61 78 ptr [eax 09a8: 5d 2c 30 78 30 20 20 20 ],0x0 09b0: 20 64 73 3a 30 30 30 30 ds:0000 09b8: 66 66 65 38 3d 3f 3f 3f ffe8=??? 09c0: 3f 3f 3f 3f 3f 0d 0a 20 ?????.. 09c8: 20 20 20 20 20 20 20 37 7 09d0: 37 37 65 31 39 39 63 20 77e199c 09d8: 36 36 38 62 30 36 20 20 668b06 09e0: 20 20 20 20 20 20 20 20 09e8: 20 6d 6f 76 20 20 20 20 mov 09f0: 20 61 78 2c 5b 65 73 69 ax,[esi 09f8: 5d 20 20 20 20 20 20 20 ] 0a00: 20 20 20 20 20 20 20 20 0a08: 20 20 20 20 64 73 3a 30 ds:0 0a10: 30 65 31 32 66 32 30 3d 0e12f20= 0a18: 66 66 65 38 0d 0a 20 20 ffe8.. 0a20: 20 20 20 20 20 20 37 37 77 0a28: 37 65 31 39 39 66 20 36 7e199f 6 0a30: 36 33 64 30 36 30 30 20 63d0600 0a38: 20 20 20 20 20 20 20 20 0a40: 63 6d 70 20 20 20 20 20 cmp 0a48: 61 78 2c 30 78 36 0d 0a ax,0x6.. 0a50: 20 20 20 20 20 20 20 20 0a58: 37 37 37 65 31 39 61 33 777e19a3 0a60: 20 30 66 38 32 66 31 30 0f82f10 0a68: 66 30 30 30 30 20 20 20 f0000 0a70: 20 20 6a 62 20 20 20 20 jb 0a78: 20 20 56 65 72 51 75 65 VerQue 0a80: 72 79 56 61 6c 75 65 49 ryValueI 0a88: 6e 64 65 78 57 2b 30 78 ndexW+0x 0a90: 39 35 61 20 28 37 37 37 95a (777 0a98: 65 32 39 39 61 29 0d 0a e299a).. 0aa0: 20 20 20 20 20 20 20 20 0aa8: 37 37 37 65 31 39 61 39 777e19a9 0ab0: 20 30 66 62 37 63 30 20 0fb7c0 0ab8: 20 20 20 20 20 20 20 20 0ac0: 20 20 6d 6f 76 7a 78 20 movzx 0ac8: 20 20 65 61 78 2c 61 78 eax,ax 0ad0: 0d 0a 20 20 20 20 20 20 .. 0ad8: 20 20 37 37 37 65 31 39 777e19 0ae0: 61 63 20 38 64 35 63 30 ac 8d5c0 0ae8: 36 66 66 20 20 20 20 20 6ff 0af0: 20 20 20 20 6c 65 61 20 lea 0af8: 20 20 20 20 65 62 78 2c ebx, 0b00: 5b 65 73 69 2b 65 61 78 [esi+eax 0b08: 2b 30 78 66 66 5d 20 20 +0xff] 0b10: 20 20 20 64 73 3a 30 30 ds:00 0b18: 62 35 64 35 62 66 3d 3f b5d5bf=? 0b20: 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 0d ???????. 0b28: 0a bf f9 bb 7e 20 2d 3e .&iquest;&ugrave;&raquo;~ -> 0b30: 37 37 37 65 31 39 62 30 777e19b0 0b38: 20 38 61 34 34 30 36 66 8a4406f 0b40: 66 20 20 20 20 20 20 20 f 0b48: 20 20 6d 6f 76 20 20 20 mov 0b50: 20 20 61 6c 2c 5b 65 73 al,[es 0b58: 69 2b 65 61 78 2b 30 78 i+eax+0x 0b60: 66 66 5d 20 20 20 20 20 ff] 0b68: 20 20 20 20 20 20 20 64 d 0b70: 73 3a 30 30 62 35 64 35 s:00b5d5 0b78: 62 66 3d 3f 3f 0d 0a 20 bf=??.. 0b80: 20 20 20 20 20 20 20 37 7 0b88: 37 37 65 31 39 62 34 20 77e19b4 0b90: 38 30 32 33 30 30 20 20 802300 0b98: 20 20 20 20 20 20 20 20 0ba0: 20 61 6e 64 20 20 20 20 and 0ba8: 20 62 79 74 65 20 70 74 byte pt 0bb0: 72 20 5b 65 62 78 5d 2c r [ebx], 0bb8: 30 78 30 20 20 20 20 20 0x0 0bc0: 20 20 20 20 20 20 64 73 ds 0bc8: 3a 30 30 65 32 32 66 30 :00e22f0 0bd0: 37 3d 3f 3f 0d 0a 20 20 7=??.. 0bd8: 20 20 20 20 20 20 37 37 77 0be0: 37 65 31 39 62 37 20 38 7e19b7 8 0be8: 33 36 35 66 38 30 30 20 365f800 0bf0: 20 20 20 20 20 20 20 20 0bf8: 61 6e 64 20 20 20 64 77 and dw 0c00: 6f 72 64 20 70 74 72 20 ord ptr 0c08: 5b 65 62 70 2b 30 78 66 [ebp+0xf 0c10: 38 5d 2c 30 78 30 20 73 8],0x0 s 0c18: 73 3a 30 30 63 37 63 66 s:00c7cf 0c20: 39 36 3d 3f 3f 3f 3f 3f 96=????? 0c28: 3f 3f 3f 0d 0a 20 20 20 ???.. 0c30: 20 20 20 20 20 37 37 37 777 0c38: 65 31 39 62 62 20 38 38 e19bb 88 0c40: 34 35 66 66 20 20 20 20 45ff 0c48: 20 20 20 20 20 20 20 6d m 0c50: 6f 76 20 20 20 20 20 5b ov [ 0c58: 65 62 70 2b 30 78 66 66 ebp+0xff 0c60: 5d 2c 61 6c 20 20 20 20 ],al 0c68: 20 20 20 20 20 20 20 20 0c70: 20 20 20 20 73 73 3a 30 ss:0 0c78: 30 63 37 63 66 39 36 3d 0c7cf96= 0c80: 3f 3f 0d 0a 20 20 20 20 ??.. 0c88: 20 20 20 20 37 37 37 65 777e 0c90: 31 39 62 65 20 65 39 63 19be e9c 0c98: 61 30 30 30 30 30 30 20 a000000 0ca0: 20 20 20 20 20 20 6a 6d jm 0ca8: 70 20 20 20 20 20 56 65 p Ve 0cb0: 72 51 75 65 72 79 56 61 rQueryVa 0cb8: 6c 75 65 57 2b 30 78 31 lueW+0x1 0cc0: 35 35 20 28 37 37 37 65 55 (777e 0cc8: 31 61 38 64 29 0d 0a 20 1a8d).. 0cd0: 20 20 20 20 20 20 20 37 7 0cd8: 37 37 65 31 39 63 33 20 77e19c3 0ce0: 38 33 37 64 31 30 66 66 837d10ff 0ce8: 20 20 20 20 20 20 20 20 0cf0: 20 63 6d 70 20 20 64 77 cmp dw 0cf8: 6f 72 64 20 70 74 72 20 ord ptr 0d00: 5b 65 62 70 2b 30 78 31 [ebp+0x1 0d08: 30 5d 2c 30 78 66 66 20 0],0xff 0d10: 73 73 3a 30 30 63 37 63 ss:00c7c 0d18: 66 39 36 3d 3f 3f 3f 3f f96=???? 0d20: 3f 3f 3f 3f 0d 0a 20 20 ????.. 0d28: 20 20 20 20 20 20 37 37 77 0d30: 37 65 31 39 63 37 20 30 7e19c7 0 0d38: 66 38 35 63 61 30 30 30 f85ca000 0d40: 30 30 30 20 20 20 20 20 000 0d48: 6a 6e 65 20 20 20 20 20 jne 0d50: 56 65 72 51 75 65 72 79 VerQuery 0d58: 56 61 6c 75 65 57 2b 30 ValueW+0 0d60: 78 31 35 66 20 28 37 37 x15f (77 0d68: 37 65 31 61 39 37 29 0d 7e1a97). 0d70: 0a 20 20 20 20 20 20 20 . 0d78: 20 37 37 37 65 31 39 63 777e19c 0d80: 64 20 30 66 62 37 34 36 d 0fb746 0d88: 30 32 20 20 20 20 20 20 02 0d90: 20 20 20 6d 6f 76 7a 78 movzx 0d98: 20 20 20 65 61 78 2c 77 eax,w 0da0: 6f 72 64 20 70 74 72 20 ord ptr 0da8: 5b 65 73 69 2b 30 78 32 [esi+0x2 0db0: 5d 20 20 20 20 20 64 73 ] ds 0db8: 3a 30 31 39 36 30 34 66 :019604f 0dc0: 37 3d 3f 3f 3f 3f 0d 0a 7=????.. 0dc8: 20 20 20 20 20 20 20 20 0dd0: 37 37 37 65 31 39 64 31 777e19d1 0dd8: 20 38 62 34 64 31 63 20 8b4d1c 0de0: 20 20 20 20 20 20 20 20 0de8: 20 20 6d 6f 76 20 20 20 mov 0df0: 20 20 65 63 78 2c 5b 65 ecx,[e 0df8: 62 70 2b 30 78 31 63 5d bp+0x1c] 0e00: 20 20 20 20 20 20 20 20 0e08: 20 73 73 3a 30 30 63 37 ss:00c7 0e10: 63 66 39 36 3d 3f 3f 3f cf96=??? 0e18: 3f 3f 3f 3f 3f 0d 0a 20 ?????.. 0e20: 20 20 20 20 20 20 20 37 7 0e28: 37 37 65 31 39 64 34 20 77e19d4 0e30: 38 39 30 31 20 20 20 20 8901 0e38: 20 20 20 20 20 20 20 20 0e40: 20 6d 6f 76 20 20 20 20 mov 0e48: 20 5b 65 63 78 5d 2c 65 [ecx],e 0e50: 61 78 20 20 20 20 20 20 ax 0e58: 20 20 20 20 20 20 20 20 0e60: 64 73 3a 30 30 31 32 66 ds:0012f 0e68: 61 61 34 3d 30 30 31 32 aa4=0012 0e70: 66 62 32 30 0d 0a 20 20 fb20.. 0e78: 20 20 20 20 20 20 37 37 77 0e80: 37 65 31 39 64 36 20 38 7e19d6 8 0e88: 64 34 36 30 34 20 20 20 d4604 0e90: 20 20 20 20 20 20 20 20 0e98: 6c 65 61 20 20 20 20 20 lea 0ea0: 65 61 78 2c 5b 65 73 69 eax,[esi 0ea8: 2b 30 78 34 5d 20 20 20 +0x4] 0eb0: 20 20 20 20 20 20 20 64 d 0eb8: 73 3a 30 31 39 36 30 34 s:019604 0ec0: 66 36 3d 3f 3f 3f 3f 3f f6=????? 0ec8: 3f 3f 3f 0d 0a 20 20 20 ???.. 0ed0: 20 20 20 20 20 37 37 37 777 0ed8: 65 31 39 64 39 20 35 30 e19d9 50 0ee0: 20 20 20 20 20 20 20 20 0ee8: 20 20 20 20 20 20 20 70 p 0ef0: 75 73 68 20 20 20 20 65 ush e 0ef8: 61 78 0d 0a 0d 0a 2a 2d ax....*- 0f00: 2d 2d 2d 3e 20 b0 ef 20 ---> ¢X&iuml; 0f08: c5 7c 20 a4 cf 20 a6 56 &Aring;| &curren;&Iuml; &brvbar;V 0f10: 20 b0 6c 20 c2 dc 20 3c ¢Xl &Acirc;&Uuml; < 0f18: 2d 2d 2d 2a 0d 0a 0d 0a ---*.... 0f20: 46 72 61 6d 65 50 74 72 FramePtr 0f28: 20 52 65 74 75 72 6e 41 ReturnA 0f30: 64 20 50 61 72 61 6d 23 d Param# 0f38: 31 20 20 50 61 72 61 6d 1 Param 0f40: 23 32 20 20 50 61 72 61 #2 Para 0f48: 6d 23 33 20 20 50 61 72 m#3 Par 0f50: 61 6d 23 34 20 20 46 75 am#4 Fu 0f58: 6e 63 74 69 6f 6e 20 4e nction N 0f60: 61 6d 65 0d 0a 30 30 31 ame..001 0f68: 32 46 39 43 30 20 37 37 2F9C0 77 0f70: 37 45 31 33 42 43 20 30 7E13BC 0 0f78: 30 45 31 32 46 32 30 20 0E12F20 0f80: 30 30 34 34 36 31 41 43 004461AC 0f88: 20 46 46 46 46 46 46 46 FFFFFFF 0f90: 46 20 30 30 30 30 30 30 F 000000 0f98: 30 30 20 76 65 72 73 69 00 versi 0fa0: 6f 6e 21 56 65 72 51 75 onVerQu 0fa8: 65 72 79 56 61 6c 75 65 eryValue 0fb0: 57 20 0d 0a 30 30 31 32 W ..0012 0fb8: 46 41 31 34 20 37 37 37 FA14 777 0fc0: 45 31 38 37 33 20 30 30 E1873 00 0fc8: 45 31 32 46 32 30 20 30 E12F20 0 0fd0: 30 34 34 36 31 41 43 20 04461AC 0fd8: 46 46 46 46 46 46 46 46 FFFFFFFF 0fe0: 20 30 30 30 30 30 30 30 0000000 0fe8: 30 20 76 65 72 73 69 6f 0 versio 0ff0: 6e 21 47 65 74 46 69 6c nGetFil 0ff8: 65 56 65 72 73 69 6f 6e eVersion 1000: 49 6e 66 6f 57 20 0d 0a InfoW .. 1008: 30 30 31 32 46 41 42 30 0012FAB0 1010: 20 36 43 31 37 31 46 31 6C171F1 1018: 42 20 30 30 31 32 46 43 B 0012FC 1020: 39 38 20 30 30 38 41 44 98 008AD 1028: 36 33 30 20 30 30 38 41 630 008A 1030: 44 36 33 30 20 30 30 31 D630 001 1038: 33 34 34 39 30 20 76 65 34490 ve 1040: 72 73 69 6f 6e 21 56 65 rsion!Ve 1048: 72 51 75 65 72 79 56 61 rQueryVa 1050: 6c 75 65 41 20 0d 0a 30 lueA ..0 1058: 30 31 32 46 42 32 43 20 012FB2C 1060: 36 43 31 37 31 43 45 41 6C171CEA 1068: 20 30 30 30 30 30 30 30 0000000 1070: 31 20 30 30 30 30 30 30 1 000000 1078: 30 30 20 30 30 34 33 41 00 0043A 1080: 39 33 30 20 30 30 31 32 930 0012 1088: 46 42 34 38 20 21 4f 72 FB48 !Or 1090: 64 69 6e 61 6c 35 31 36 dinal516 1098: 33 20 0d 0a 30 30 31 32 3 ..0012 10a0: 46 42 34 43 20 36 43 31 FB4C 6C1 10a8: 37 31 43 37 33 20 30 30 71C73 00 10b0: 30 30 30 30 30 31 20 30 000001 0 10b8: 30 30 30 30 30 30 30 20 0000000 10c0: 30 30 31 32 46 43 39 38 0012FC98 10c8: 20 30 30 30 30 30 30 30 0000000 10d0: 30 20 21 4f 72 64 69 6e 0 !Ordin 10d8: 61 6c 36 33 37 34 20 0d al6374 . 10e0: 0a 30 30 31 32 46 42 41 .0012FBA 10e8: 43 20 36 43 31 37 31 42 C 6C171B 10f0: 46 42 20 30 30 30 30 30 FB 00000 10f8: 30 30 30 20 30 30 30 33 000 0003 1100: 30 32 39 43 20 30 30 30 029C 000 1108: 30 30 30 30 31 20 30 30 00001 00 1110: 30 30 30 30 30 30 20 21 000000 ! 1118: 4f 72 64 69 6e 61 6c 31 Ordinal1 1120: 31 30 39 20 0d 0a 30 30 109 ..00 1128: 31 32 46 42 43 38 20 36 12FBC8 6 1130: 43 31 37 31 42 42 41 20 C171BBA 1138: 30 30 30 33 30 32 39 43 0003029C 1140: 20 30 30 30 30 30 30 30 0000000 1148: 31 20 30 30 30 30 30 30 1 000000 1150: 30 30 20 30 30 31 32 46 00 0012F 1158: 43 39 38 20 21 4f 72 64 C98 !Ord 1160: 69 6e 61 6c 31 35 37 38 inal1578 1168: 20 0d 0a 30 30 31 32 46 ..0012F 1170: 42 46 34 20 37 37 44 46 BF4 77DF 1178: 32 41 37 30 20 30 30 30 2A70 000 1180: 33 30 32 39 43 20 30 30 3029C 00 1188: 30 30 30 30 30 31 20 30 000001 0 1190: 30 30 30 30 30 30 30 20 0000000 1198: 30 30 31 32 46 43 39 38 0012FC98 11a0: 20 21 4f 72 64 69 6e 61 !Ordina 11a8: 6c 31 35 37 39 20 0d 0a l1579 .. 11b0: 30 30 31 32 46 43 31 34 0012FC14 11b8: 20 37 37 44 46 33 42 41 77DF3BA 11c0: 35 20 36 43 31 37 31 42 5 6C171B 11c8: 38 31 20 30 30 30 33 30 81 00030 11d0: 32 39 43 20 30 30 30 30 29C 0000 11d8: 30 30 30 31 20 30 30 30 0001 000 11e0: 30 30 30 30 30 20 75 73 00000 us 11e8: 65 72 33 32 21 53 65 74 er32!Set 11f0: 53 68 65 6c 6c 57 69 6e ShellWin 11f8: 64 6f 77 45 78 20 0d 0a dowEx .. 1200: 30 30 31 32 46 43 33 30 0012FC30 1208: 20 37 37 44 46 37 41 35 77DF7A5 1210: 45 20 30 30 35 44 31 32 E 005D12 1218: 37 38 20 30 30 30 30 30 78 00000 1220: 30 30 31 20 30 30 30 30 001 0000 1228: 30 30 30 30 20 30 30 31 0000 001 1230: 32 46 43 39 38 20 75 73 2FC98 us 1238: 65 72 33 32 21 47 65 74 er32!Get 1240: 53 79 73 43 6f 6c 6f 72 SysColor 1248: 20 0d 0a 30 30 31 32 46 ..0012F 1250: 43 36 30 20 37 37 46 39 C60 77F9 1258: 46 42 38 33 20 30 30 31 FB83 001 1260: 32 46 43 37 30 20 30 30 2FC70 00 1268: 30 30 30 30 38 34 20 30 000084 0 1270: 30 30 30 30 30 38 34 20 0000084 1278: 30 30 30 30 30 30 31 42 0000001B 1280: 20 75 73 65 72 33 32 21 user32! 1288: 4d 6f 6e 69 74 6f 72 46 MonitorF 1290: 72 6f 6d 57 69 6e 64 6f romWindo 1298: 77 20 0d 0a 30 30 31 32 w ..0012 12a0: 46 44 39 43 20 37 37 44 FD9C 77D 12a8: 46 37 45 30 37 20 38 30 F7E07 80 12b0: 30 30 30 32 30 30 20 30 000200 0 12b8: 30 34 34 36 44 38 43 20 0446D8C 12c0: 36 43 32 34 31 43 35 38 6C241C58 12c8: 20 30 30 31 32 46 44 38 0012FD8 12d0: 38 20 6e 74 64 6c 6c 21 8 ntdll! 12d8: 4b 69 55 73 65 72 43 61 KiUserCa 12e0: 6c 6c 62 61 63 6b 44 69 llbackDi 12e8: 73 70 61 74 63 68 65 72 spatcher 12f0: 20 0d 0a 30 30 31 32 46 ..0012F 12f8: 44 44 38 20 36 43 31 37 DD8 6C17 1300: 44 44 43 43 20 30 30 30 DDCC 000 1308: 30 30 32 30 30 20 30 30 00200 00 1310: 34 34 36 44 38 43 20 36 446D8C 6 1318: 43 32 34 31 43 35 38 20 C241C58 1320: 30 30 43 46 30 30 30 30 00CF0000 1328: 20 75 73 65 72 33 32 21 user32! 1330: 43 72 65 61 74 65 57 69 CreateWi 1338: 6e 64 6f 77 45 78 41 20 ndowExA 1340: 0d 0a 30 30 31 32 46 45 ..0012FE 1348: 34 38 20 36 43 31 37 43 48 6C17C 1350: 33 37 36 20 30 30 30 30 376 0000 1358: 30 30 30 30 20 30 30 30 0000 000 1360: 30 30 30 30 30 20 36 43 00000 6C 1368: 32 34 31 43 35 38 20 30 241C58 0 1370: 30 43 46 30 30 30 30 20 0CF0000 1378: 21 4f 72 64 69 6e 61 6c !Ordinal 1380: 32 31 35 32 20 0d 0a 30 2152 ..0 1388: 30 31 32 46 45 38 38 20 012FE88 1390: 36 43 31 37 43 31 32 44 6C17C12D 1398: 20 30 30 30 30 30 30 30 0000000 13a0: 30 20 36 43 32 34 31 43 0 6C241C 13a8: 35 38 20 30 30 43 46 30 58 00CF0 13b0: 30 30 30 20 36 43 32 34 000 6C24 13b8: 34 35 42 30 20 21 4f 72 45B0 !Or 13c0: 64 69 6e 61 6c 32 30 39 dinal209 13c8: 32 20 0d 0a 30 30 31 32 2 ..0012 13d0: 46 45 43 38 20 30 30 34 FEC8 004 13d8: 30 41 42 33 34 20 36 43 0AB34 6C 13e0: 32 34 31 43 35 38 20 30 241C58 0 13e8: 30 43 46 30 30 30 30 20 0CF0000 13f0: 30 30 30 30 30 30 30 30 00000000 13f8: 20 30 30 30 30 30 30 30 0000000 1400: 30 20 21 4f 72 64 69 6e 0 !Ordin 1408: 61 6c 34 31 35 31 20 0d al4151 . 1410: 0a 30 30 31 32 46 46 30 .0012FF0 1418: 30 20 36 43 31 37 42 34 0 6C17B4 1420: 46 33 20 30 30 30 30 30 F3 00000 1428: 30 30 38 20 30 30 31 33 008 0013 1430: 33 35 37 33 20 30 30 30 3573 000 1438: 30 30 30 30 30 20 30 30 00000 00 1440: 34 33 32 39 39 35 20 21 432995 ! 1448: 3c 6e 6f 73 79 6d 62 6f <nosymbo 1450: 6c 73 3e 20 0d 0a 30 30 ls> ..00 1458: 31 32 46 46 43 30 20 37 12FFC0 7 1460: 37 45 36 37 39 30 33 20 7E67903 1468: 30 30 30 30 30 30 30 38 00000008 1470: 20 30 32 46 46 44 41 41 02FFDAA 1478: 43 20 37 46 46 44 46 30 C 7FFDF0 1480: 30 30 20 43 30 30 30 30 00 C0000 1488: 30 30 35 20 21 4f 72 64 005 !Ord 1490: 69 6e 61 6c 31 35 37 36 inal1576 1498: 20 0d 0a 30 30 31 32 46 ..0012F 14a0: 46 46 30 20 30 30 30 30 FF0 0000 14a8: 30 30 30 30 20 30 30 34 0000 004 14b0: 35 34 30 30 31 20 30 30 54001 00 14b8: 30 30 30 30 30 30 20 30 000000 0 14c0: 30 30 30 30 30 43 38 20 00000C8 14c8: 30 30 30 30 30 31 30 30 00000100 14d0: 20 6b 65 72 6e 65 6c 33 kernel3 14d8: 32 21 53 65 74 55 6e 68 2SetUnh 14e0: 61 6e 64 6c 65 64 45 78 andledEx 14e8: 63 65 70 74 69 6f 6e 46 ceptionF 14f0: 69 6c 74 65 72 20 0d 0a ilter .. 14f8: 0d 0a 2a 2d 2d 2d 2d 3e ..*----> 1500: 20 a6 43 b0 ef c5 7c b6 &brvbar;C¢X&iuml;&Aring;|&para; 1508: c9 a6 4c 20 3c 2d 2d 2d &Eacute;&brvbar;L <--- 1510: 2d 2a 0d 0a 30 30 31 32 -*..0012 1518: 66 39 39 30 20 20 61 30 f990 a0 1520: 20 32 66 20 65 31 20 30 2f e1 0 1528: 30 20 32 30 20 32 66 20 0 20 2f 1530: 65 31 20 30 30 20 2d 20 e1 00 - 1538: 30 30 20 30 30 20 30 30 00 00 00 1540: 20 30 30 20 30 30 20 66 00 00 f 1548: 61 20 31 32 20 30 30 20 a 12 00 1550: 20 2e 2f 2e 2e 20 2f 2e ./.. /. 1558: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ........ 1560: 2e 0d 0a 30 30 31 32 66 ...0012f 1568: 39 61 30 20 20 30 36 20 9a0 06 1570: 30 30 20 30 30 20 30 30 00 00 00 1578: 20 35 30 20 39 64 20 66 50 9d f 1580: 38 20 37 37 20 2d 20 66 8 77 - f 1588: 66 20 66 66 20 66 66 20 f ff ff 1590: 66 66 20 31 38 20 66 61 ff 18 fa 1598: 20 31 32 20 30 30 20 20 12 00 15a0: 2e 2e 2e 2e 50 2e 2e 77 ....P..w 15a8: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ........ 15b0: 0d 0a 30 30 31 32 66 39 ..0012f9 15b8: 62 30 20 20 32 30 20 32 b0 20 2 15c0: 66 20 65 31 20 30 30 20 f e1 00 15c8: 65 30 20 61 31 20 31 33 e0 a1 13 15d0: 20 30 30 20 2d 20 30 38 00 - 08 15d8: 20 66 61 20 31 32 20 30 fa 12 0 15e0: 30 20 61 39 20 32 37 20 0 a9 27 15e8: 37 65 20 37 37 20 20 20 7e 77 15f0: 2f 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e /....... 15f8: 2e 2e 2e 2e 27 7e 77 0d ....'~w. 1600: 0a 30 30 31 32 66 39 63 .0012f9c 1608: 30 20 20 31 34 20 66 61 0 14 fa 1610: 20 31 32 20 30 30 20 62 12 00 b 1618: 63 20 31 33 20 37 65 20 c 13 7e 1620: 37 37 20 2d 20 32 30 20 77 - 20 1628: 32 66 20 65 31 20 30 30 2f e1 00 1630: 20 61 63 20 36 31 20 34 ac 61 4 1638: 34 20 30 30 20 20 2e 2e 4 00 .. 1640: 2e 2e 2e 2e 7e 77 20 2f ....~w / 1648: 2e 2e 2e 61 44 2e 0d 0a ...aD... 1650: 30 30 31 32 66 39 64 30 0012f9d0 1658: 20 20 66 66 20 66 66 20 ff ff 1660: 66 66 20 66 66 20 30 30 ff ff 00 1668: 20 30 30 20 30 30 20 30 00 00 0 1670: 30 20 2d 20 39 30 20 66 0 - 90 f 1678: 61 20 31 32 20 30 30 20 a 12 00 1680: 38 38 20 66 61 20 31 32 88 fa 12 1688: 20 30 30 20 20 2e 2e 2e 00 ... 1690: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ........ 1698: 2e 2e 2e 2e 2e 0d 0a 30 .......0 16a0: 30 31 32 66 39 65 30 20 012f9e0 16a8: 20 30 30 20 30 30 20 30 00 00 0 16b0: 30 20 30 30 20 61 30 20 0 00 a0 16b8: 32 66 20 65 31 20 30 30 2f e1 00 16c0: 20 2d 20 30 30 20 30 30 - 00 00 16c8: 20 30 30 20 30 30 20 33 00 00 3 16d0: 30 20 64 36 20 38 61 20 0 d6 8a 16d8: 30 30 20 20 2e 2e 2e 2e 00 .... 16e0: 2e 2f 2e 2e 2e 2e 2e 2e ./...... 16e8: 30 2e 2e 2e 0d 0a 30 30 0.....00 16f0: 31 32 66 39 66 30 20 20 12f9f0 16f8: 66 66 20 66 66 20 66 66 ff ff ff 1700: 20 66 66 20 30 38 20 66 ff 08 f 1708: 61 20 31 32 20 30 30 20 a 12 00 1710: 2d 20 34 64 20 62 66 20 - 4d bf 1718: 66 38 20 37 37 20 30 30 f8 77 00 1720: 20 30 30 20 31 33 20 30 00 13 0 1728: 30 20 20 2e 2e 2e 2e 2e 0 ..... 1730: 2e 2e 2e 4d 2e 2e 77 2e ...M..w. 1738: 2e 2e 2e 0d 0a 30 30 31 .....001 1740: 32 66 61 30 30 20 20 30 2fa00 0 1748: 30 20 30 30 20 30 30 20 0 00 00 1750: 30 30 20 31 30 20 34 36 00 10 46 1758: 20 31 33 20 30 30 20 2d 13 00 - 1760: 20 33 34 20 66 61 20 31 34 fa 1 1768: 32 20 30 30 20 34 61 20 2 00 4a 1770: 62 35 20 66 38 20 37 37 b5 f8 77 1778: 20 20 2e 2e 2e 2e 2e 46 .....F 1780: 2e 2e 34 2e 2e 2e 4a 2e ..4...J. 1788: 2e 77 0d 0a 30 30 31 32 .w..0012 1790: 66 61 31 30 20 20 31 30 fa10 10 1798: 20 34 36 20 31 33 20 30 46 13 0 17a0: 30 20 62 30 20 66 61 20 0 b0 fa 17a8: 31 32 20 30 30 20 2d 20 12 00 - 17b0: 37 33 20 31 38 20 37 65 73 18 7e 17b8: 20 37 37 20 32 30 20 32 77 20 2 17c0: 66 20 65 31 20 30 30 20 f e1 00 17c8: 20 2e 46 2e 2e 2e 2e 2e .F..... 17d0: 2e 73 2e 7e 77 20 2f 2e .s.~w /. 17d8: 2e 0d 0a 30 30 31 32 66 ...0012f 17e0: 61 32 30 20 20 61 63 20 a20 ac 17e8: 36 31 20 34 34 20 30 30 61 44 00 17f0: 20 66 66 20 66 66 20 66 ff ff f 17f8: 66 20 66 66 20 2d 20 30 f ff - 0 1800: 30 20 30 30 20 30 30 20 0 00 00 1808: 30 30 20 39 30 20 66 61 00 90 fa 1810: 20 31 32 20 30 30 20 20 12 00 1818: 2e 61 44 2e 2e 2e 2e 2e .aD..... 1820: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ........ 1828: 0d 0a 30 30 31 32 66 61 ..0012fa 1830: 33 30 20 20 38 38 20 66 30 88 f 1838: 61 20 31 32 20 30 30 20 a 12 00 1840: 30 30 20 30 30 20 30 30 00 00 00 1848: 20 30 30 20 2d 20 63 34 00 - c4 1850: 20 38 65 20 34 31 20 30 8e 41 0 1858: 30 20 32 30 20 32 66 20 0 20 2f 1860: 65 31 20 30 30 20 20 2e e1 00 . 1868: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ........ 1870: 2e 41 2e 20 2f 2e 2e 0d .A. /... 1878: 0a 30 30 31 32 66 61 34 .0012fa4 1880: 30 20 20 61 63 20 36 31 0 ac 61 1888: 20 34 34 20 30 30 20 39 44 00 9 1890: 30 20 66 61 20 31 32 20 0 fa 12 1898: 30 30 20 2d 20 38 38 20 00 - 88 18a0: 66 61 20 31 32 20 30 30 fa 12 00 18a8: 20 33 30 20 64 36 20 38 30 d6 8 18b0: 61 20 30 30 20 20 2e 61 a 00 .a 18b8: 44 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e D....... 18c0: 2e 2e 30 2e 2e 2e 0d 0a ..0..... 18c8: 30 30 31 32 66 61 35 30 0012fa50 18d0: 20 20 39 38 20 66 63 20 98 fc 18d8: 31 32 20 30 30 20 66 31 12 00 f1 18e0: 20 38 64 20 34 31 20 30 8d 41 0 18e8: 30 20 2d 20 39 63 20 30 0 - 9c 0 18f0: 32 20 30 33 20 30 30 20 2 03 00 18f8: 38 31 20 30 30 20 30 30 81 00 00 1900: 20 30 30 20 20 2e 2e 2e 00 ... 1908: 2e 2e 2e 41 2e 2e 2e 2e ...A.... 1910: 2e 2e 2e 2e 2e 0d 0a 30 .......0 1918: 30 31 32 66 61 36 30 20 012fa60 1920: 20 30 30 20 30 30 20 30 00 00 0 1928: 30 20 30 30 20 61 30 20 0 00 a0 1930: 66 63 20 31 32 20 30 30 fc 12 00 1938: 20 2d 20 30 30 20 30 30 - 00 00 1940: 20 30 30 20 30 30 20 39 00 00 9 1948: 65 20 30 32 20 30 30 20 e 02 00 1950: 30 30 20 20 2e 2e 2e 2e 00 .... 1958: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ........ 1960: 2e 2e 2e 2e 0d 0a 30 30 ......00 1968: 31 32 66 61 37 30 20 20 12fa70 1970: 30 31 20 30 30 20 30 30 01 00 00 1978: 20 30 30 20 30 30 20 30 00 00 0 1980: 30 20 31 33 20 30 30 20 0 13 00 1988: 2d 20 66 61 20 30 30 20 - fa 00 1990: 30 30 20 30 30 20 34 38 00 00 48 1998: 20 38 37 20 31 33 20 30 87 13 0 19a0: 30 20 20 2e 2e 2e 2e 2e 0 ..... 19a8: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 48 .......H 19b0: 2e 2e 2e 0d 0a 30 30 31 .....001 19b8: 32 66 61 38 30 20 20 34 2fa80 4 19c0: 30 20 38 37 20 31 33 20 0 87 13 19c8: 30 30 20 36 38 20 30 31 00 68 01 19d0: 20 31 33 20 30 30 20 2d 13 00 - 19d8: 20 30 30 20 30 30 20 30 00 00 0 19e0: 30 20 30 30 20 61 30 20 0 00 a0 19e8: 32 66 20 65 31 20 30 30 2f e1 00 19f0: 20 20 40 2e 2e 2e 68 2e @...h. 19f8: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2f ......./ 1a00: 2e 2e 0d 0a 30 30 31 32 ....0012 1a08: 66 61 39 30 20 20 61 38 fa90 a8 1a10: 20 30 32 20 30 33 20 30 02 03 0 1a18: 30 20 30 30 20 30 30 20 0 00 00 1a20: 30 30 20 30 30 20 2d 20 00 00 - 1a28: 38 38 20 33 65 20 38 61 88 3e 8a 1a30: 20 30 30 20 32 30 20 32 00 20 2 1a38: 66 20 65 31 20 30 30 20 f e1 00 1a40: 20 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ....... 1a48: 2e 2e 3e 2e 2e 20 2f 2e ..>.. /. 1a50: 2e 0d 0a 30 30 31 32 66 ...0012f 1a58: 61 61 30 20 20 37 38 20 aa0 78 1a60: 33 66 20 38 61 20 30 30 3f 8a 00 1a68: 20 32 30 20 66 62 20 31 20 fb 1 1a70: 32 20 30 30 20 2d 20 63 2 00 - c 1a78: 63 20 34 66 20 34 33 20 c 4f 43 1a80: 30 30 20 30 32 20 30 30 00 02 00 1a88: 20 30 30 20 30 30 20 20 00 00 1a90: 78 3f 2e 2e 20 2e 2e 2e x?.. ... 1a98: 2e 4f 43 2e 2e 2e 2e 2e .OC..... 1aa0: 0d 0a 30 30 31 32 66 61 ..0012fa 1aa8: 62 30 20 20 32 63 20 66 b0 2c f 1ab0: 62 20 31 32 20 30 30 20 b 12 00 1ab8: 31 62 20 31 66 20 31 37 1b 1f 17 1ac0: 20 36 63 20 2d 20 39 38 6c - 98 1ac8: 20 66 63 20 31 32 20 30 fc 12 0 1ad0: 30 20 33 30 20 64 36 20 0 30 d6 1ad8: 38 61 20 30 30 20 20 2c 8a 00 , 1ae0: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 6c 2e ......l. 1ae8: 2e 2e 2e 30 2e 2e 2e 0d ...0.... 1af0: 0a 30 30 31 32 66 61 63 .0012fac 1af8: 30 20 20 33 30 20 64 36 0 30 d6 1b00: 20 38 61 20 30 30 20 39 8a 00 9 1b08: 30 20 34 34 20 31 33 20 0 44 13 1b10: 30 30 20 2d 20 30 30 20 00 - 00 1b18: 30 30 20 30 30 20 30 30 00 00 00 1b20: 20 39 65 20 30 32 20 30 9e 02 0 1b28: 30 20 30 30 20 20 30 2e 0 00 0. 1b30: 2e 2e 2e 44 2e 2e 2e 2e ...D.... 1b38: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 0d 0a ........ 1b40: 0d 0a b0 f5 a6 e6 a4 de ..¢X&otilde;&brvbar;&aelig;&curren;&THORN; 1b48: bd 75 c3 d1 a7 4f bd 58 &frac12;u&Atilde;&Ntilde;¡±O&frac12;X 1b50: 20 30 78 32 62 63 20 aa 0x2bc &ordf; 1b58: ba aa ac ba 41 b6 c9 a6 &ordm;&ordf;&not;&ordm;A&para;&Eacute;&brvbar; 1b60: 4c 0d 0a 0d 0a 65 61 78 L....eax 1b68: 3d 30 30 31 34 33 30 30 =0014300 1b70: 30 20 65 62 78 3d 30 30 0 ebx=00 1b78: 31 34 32 64 35 30 20 65 142d50 e 1b80: 63 78 3d 30 31 30 30 66 cx=0100f 1b88: 63 33 34 20 65 64 78 3d c34 edx= 1b90: 30 30 30 30 30 30 30 30 00000000 1b98: 20 65 73 69 3d 30 30 31 esi=001 1ba0: 34 32 63 30 38 20 65 64 42c08 ed 1ba8: 69 3d 30 30 30 30 30 31 i=000001 1bb0: 30 30 0d 0a 65 69 70 3d 00..eip= 1bb8: 37 37 66 38 32 65 65 63 77f82eec 1bc0: 20 65 73 70 3d 30 31 30 esp=010 1bc8: 30 66 65 32 38 20 65 62 0fe28 eb 1bd0: 70 3d 30 31 30 30 66 66 p=0100ff 1bd8: 37 34 20 69 6f 70 6c 3d 74 iopl= 1be0: 30 20 20 20 20 20 20 20 0 1be8: 20 20 6e 76 20 75 70 20 nv up 1bf0: 65 69 20 70 6c 20 6e 7a ei pl nz 1bf8: 20 6e 61 20 70 65 20 6e na pe n 1c00: 63 0d 0a 63 73 3d 30 30 c..cs=00 1c08: 31 62 20 20 73 73 3d 30 1b ss=0 1c10: 30 32 33 20 20 64 73 3d 023 ds= 1c18: 30 30 32 33 20 20 65 73 0023 es 1c20: 3d 30 30 32 33 20 20 66 =0023 f 1c28: 73 3d 30 30 33 38 20 20 s=0038 1c30: 67 73 3d 30 30 30 30 20 gs=0000 1c38: 20 20 20 20 20 20 20 20 1c40: 20 20 20 20 65 66 6c 3d efl= 1c48: 30 30 30 30 30 32 30 32 00000202 1c50: 0d 0a 0d 0a 0d 0a a5 5c ......&yen;\ 1c58: af e0 3a 20 5a 77 52 65 ¡Â&agrave;: ZwRe 1c60: 70 6c 79 57 61 69 74 52 plyWaitR 1c68: 65 63 65 69 76 65 50 6f eceivePo 1c70: 72 74 45 78 0d 0a 20 20 rtEx.. 1c78: 20 20 20 20 20 20 37 37 77 1c80: 66 38 32 65 65 31 20 62 f82ee1 b 1c88: 38 61 63 30 30 30 30 30 8ac00000 1c90: 30 20 20 20 20 20 20 20 0 1c98: 6d 6f 76 20 20 20 20 20 mov 1ca0: 65 61 78 2c 30 78 61 63 eax,0xac 1ca8: 0d 0a 20 20 20 20 20 20 .. 1cb0: 20 20 37 37 66 38 32 65 77f82e 1cb8: 65 36 20 38 64 35 34 32 e6 8d542 1cc0: 34 30 34 20 20 20 20 20 404 1cc8: 20 20 20 20 6c 65 61 20 lea 1cd0: 20 20 20 20 65 64 78 2c edx, 1cd8: 5b 65 73 70 2b 30 78 34 [esp+0x4 1ce0: 5d 20 20 20 20 20 20 20 ] 1ce8: 20 20 20 73 73 3a 30 31 ss:01 1cf0: 62 35 64 33 66 66 3d 3f b5d3ff=? 1cf8: 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 0d ???????. 1d00: 0a 20 20 20 20 20 20 20 . 1d08: 20 37 37 66 38 32 65 65 77f82ee 1d10: 61 20 63 64 32 65 20 20 a cd2e 1d18: 20 20 20 20 20 20 20 20 1d20: 20 20 20 69 6e 74 20 20 int 1d28: 20 20 20 32 65 0d 0a 20 2e.. 1d30: 20 20 20 20 20 20 20 37 7 1d38: 37 66 38 32 65 65 63 20 7f82eec 1d40: 63 32 31 34 30 30 20 20 c21400 1d48: 20 20 20 20 20 20 20 20 1d50: 20 72 65 74 20 20 20 20 ret 1d58: 20 30 78 31 34 0d 0a 0d 0x14... 1d60: 0a 2a 2d 2d 2d 2d 3e 20 .*----> 1d68: b0 ef 20 c5 7c 20 a4 cf ¢X&iuml; &Aring;| &curren;&Iuml; 1d70: 20 a6 56 20 b0 6c 20 c2 &brvbar;V ¢Xl &Acirc; 1d78: dc 20 3c 2d 2d 2d 2a 0d &Uuml; <---*. 1d80: 0a 0d 0a 46 72 61 6d 65 ...Frame 1d88: 50 74 72 20 52 65 74 75 Ptr Retu 1d90: 72 6e 41 64 20 50 61 72 rnAd Par 1d98: 61 6d 23 31 20 20 50 61 am#1 Pa 1da0: 72 61 6d 23 32 20 20 50 ram#2 P 1da8: 61 72 61 6d 23 33 20 20 aram#3 1db0: 50 61 72 61 6d 23 34 20 Param#4 1db8: 20 46 75 6e 63 74 69 6f Functio 1dc0: 6e 20 4e 61 6d 65 0d 0a n Name.. 1dc8: 30 31 30 30 46 46 37 34 0100FF74 1dd0: 20 37 37 44 32 42 34 30 77D2B40 1dd8: 37 20 37 37 44 32 42 37 7 77D2B7 1de0: 42 46 20 30 30 31 34 32 BF 00142 1de8: 43 30 38 20 30 30 30 30 C08 0000 1df0: 30 30 30 30 20 34 30 31 0000 401 1df8: 34 32 36 46 38 20 6e 74 426F8 nt 1e00: 64 6c 6c 21 5a 77 52 65 dllZwRe 1e08: 70 6c 79 57 61 69 74 52 plyWaitR 1e10: 65 63 65 69 76 65 50 6f eceivePo 1e18: 72 74 45 78 20 0d 0a 30 rtEx ..0 1e20: 31 30 30 46 46 41 38 20 100FFA8 1e28: 37 37 44 32 42 37 37 31 77D2B771 1e30: 20 30 30 31 34 32 42 42 00142BB 1e38: 30 20 30 31 30 30 46 46 0 0100FF 1e40: 45 43 20 37 37 45 37 32 EC 77E72 1e48: 43 41 38 20 30 30 31 34 CA8 0014 1e50: 32 44 35 30 20 72 70 63 2D50 rpc 1e58: 72 74 34 21 52 70 63 42 rt4!RpcB 1e60: 69 6e 64 69 6e 67 53 65 indingSe 1e68: 74 4f 70 74 69 6f 6e 20 tOption 1e70: 0d 0a 30 31 30 30 46 46 ..0100FF 1e78: 42 34 20 37 37 45 37 32 B4 77E72 1e80: 43 41 38 20 30 30 31 34 CA8 0014 1e88: 32 44 35 30 20 30 30 30 2D50 000 1e90: 30 30 30 30 30 20 34 30 00000 40 1e98: 31 34 32 36 46 38 20 30 1426F8 0 1ea0: 30 31 34 32 44 35 30 20 0142D50 1ea8: 72 70 63 72 74 34 21 52 rpcrt4!R 1eb0: 70 63 42 69 6e 64 69 6e pcBindin 1eb8: 67 53 65 74 4f 70 74 69 gSetOpti 1ec0: 6f 6e 20 0d 0a 30 31 30 on ..010 1ec8: 30 46 46 45 43 20 30 30 0FFEC 00 1ed0: 30 30 30 30 30 30 20 37 000000 7 1ed8: 37 44 32 42 37 35 39 20 7D2B759 1ee0: 30 30 31 34 32 44 35 30 00142D50 1ee8: 20 30 30 30 30 30 30 30 0000000 1ef0: 30 20 30 30 30 30 30 30 0 000000 1ef8: 43 38 20 6b 65 72 6e 65 C8 kerne 1f00: 6c 33 32 21 43 72 65 61 l32!Crea 1f08: 74 65 46 69 6c 65 41 20 teFileA 1f10: 0d 0a 0d 0a 2a 2d 2d 2d ....*--- 1f18: 2d 3e 20 a6 43 b0 ef c5 -> &brvbar;C¢X&iuml;&Aring; 1f20: 7c b6 c9 a6 4c 20 3c 2d |&para;&Eacute;&brvbar;L <- 1f28: 2d 2d 2d 2a 0d 0a 30 31 ---*..01 1f30: 30 30 66 65 32 38 20 20 00fe28 1f38: 39 34 20 62 35 20 64 32 94 b5 d2 1f40: 20 37 37 20 66 38 20 30 77 f8 0 1f48: 30 20 30 30 20 30 30 20 0 00 00 1f50: 2d 20 35 34 20 66 66 20 - 54 ff 1f58: 30 30 20 30 31 20 30 30 00 01 00 1f60: 20 30 30 20 30 30 20 30 00 00 0 1f68: 30 20 20 2e 2e 2e 77 2e 0 ...w. 1f70: 2e 2e 2e 54 2e 2e 2e 2e ...T.... 1f78: 2e 2e 2e 0d 0a 30 31 30 .....010 1f80: 30 66 65 33 38 20 20 31 0fe38 1 1f88: 30 20 32 66 20 31 34 20 0 2f 14 1f90: 30 30 20 35 38 20 66 66 00 58 ff 1f98: 20 30 30 20 30 31 20 2d 00 01 - 1fa0: 20 38 30 20 61 34 20 31 80 a4 1 1fa8: 33 20 30 30 20 62 30 20 3 00 b0 1fb0: 32 62 20 31 34 20 30 30 2b 14 00 1fb8: 20 20 2e 2f 2e 2e 58 2e ./..X. 1fc0: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2b .......+ 1fc8: 2e 2e 0d 0a 30 31 30 30 ....0100 1fd0: 66 65 34 38 20 20 35 30 fe48 50 1fd8: 20 32 64 20 31 34 20 30 2d 14 0 1fe0: 30 20 31 66 20 30 30 20 0 1f 00 1fe8: 30 30 20 30 30 20 2d 20 00 00 - 1ff0: 33 30 20 31 65 20 38 39 30 1e 89 1ff8: 20 38 31 20 33 30 20 31 81 30 1 2000: 65 20 38 39 20 38 31 20 e 89 81 2008: 20 50 2d 2e 2e 2e 2e 2e P-..... 2010: 2e 30 2e 2e 2e 30 2e 2e .0...0.. 2018: 2e 0d 0a 30 31 30 30 66 ...0100f 2020: 65 35 38 20 20 30 30 20 e58 00 2028: 30 30 20 30 30 20 30 30 00 00 00 2030: 20 30 31 20 30 30 20 30 01 00 0 2038: 30 20 30 30 20 2d 20 62 0 00 - b 2040: 30 20 61 62 20 32 61 20 0 ab 2a 2048: 62 66 20 30 30 20 30 30 bf 00 00 2050: 20 30 30 20 30 30 20 20 00 00 2058: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ........ 2060: 2e 2e 2a 2e 2e 2e 2e 2e ..*..... 2068: 0d 0a 30 31 30 30 66 65 ..0100fe 2070: 36 38 20 20 66 38 20 36 68 f8 6 2078: 62 20 61 30 20 65 32 20 b a0 e2 2080: 37 34 20 61 62 20 32 61 74 ab 2a 2088: 20 62 66 20 2d 20 30 30 bf - 00 2090: 20 30 30 20 30 30 20 30 00 00 0 2098: 30 20 38 64 20 32 64 20 0 8d 2d 20a0: 34 31 20 38 30 20 20 2e 41 80 . 20a8: 6b 2e 2e 74 2e 2a 2e 2e k..t.*.. 20b0: 2e 2e 2e 2e 2d 41 2e 0d ....-A.. 20b8: 0a 30 31 30 30 66 65 37 .0100fe7 20c0: 38 20 20 33 30 20 31 66 8 30 1f 20c8: 20 38 39 20 38 31 20 34 89 81 4 20d0: 30 20 64 33 20 38 38 20 0 d3 88 20d8: 38 31 20 2d 20 36 34 20 81 - 64 20e0: 61 63 20 32 61 20 62 66 ac 2a bf 20e8: 20 38 64 20 64 62 20 34 8d db 4 20f0: 34 20 38 30 20 20 30 2e 4 80 0. 20f8: 2e 2e 40 2e 2e 2e 64 2e ..@...d. 2100: 2a 2e 2e 2e 44 2e 0d 0a *...D... 2108: 30 31 30 30 66 65 38 38 0100fe88 2110: 20 20 30 34 20 30 30 20 04 00 2118: 30 30 20 30 30 20 63 38 00 00 c8 2120: 20 63 37 20 35 36 20 38 c7 56 8 2128: 31 20 2d 20 33 64 20 33 1 - 3d 3 2130: 62 20 34 64 20 38 30 20 b 4d 80 2138: 38 30 20 66 33 20 31 32 80 f3 12 2140: 20 30 30 20 20 2e 2e 2e 00 ... 2148: 2e 2e 2e 56 2e 3d 3b 4d ...V.=;M 2150: 2e 2e 2e 2e 2e 0d 0a 30 .......0 2158: 31 30 30 66 65 39 38 20 100fe98 2160: 20 30 30 20 30 30 20 30 00 00 0 2168: 30 20 30 30 20 34 38 20 0 00 48 2170: 66 33 20 31 32 20 30 30 f3 12 00 2178: 20 2d 20 32 63 20 31 31 - 2c 11 2180: 20 30 34 20 30 30 20 30 04 00 0 2188: 30 20 30 30 20 30 30 20 0 00 00 2190: 30 30 20 20 2e 2e 2e 2e 00 .... 2198: 48 2e 2e 2e 2c 2e 2e 2e H...,... 21a0: 2e 2e 2e 2e 0d 0a 30 31 ......01 21a8: 30 30 66 65 61 38 20 20 00fea8 21b0: 30 30 20 30 30 20 30 30 00 00 00 21b8: 20 30 30 20 30 31 20 30 00 01 0 21c0: 30 20 30 30 20 30 30 20 0 00 00 21c8: 2d 20 30 36 20 30 32 20 - 06 02 21d0: 30 30 20 30 30 20 65 65 00 00 ee 21d8: 20 66 31 20 34 32 20 38 f1 42 8 21e0: 30 20 20 2e 2e 2e 2e 2e 0 ..... 21e8: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ........ 21f0: 2e 42 2e 0d 0a 30 31 30 .B...010 21f8: 30 66 65 62 38 20 20 66 0feb8 f 2200: 66 20 66 66 20 66 66 20 f ff ff 2208: 66 66 20 39 65 20 34 39 ff 9e 49 2210: 20 30 36 20 38 30 20 2d 06 80 - 2218: 20 63 34 20 61 62 20 32 c4 ab 2 2220: 61 20 62 66 20 61 34 20 a bf a4 2228: 34 39 20 30 36 20 38 30 49 06 80 2230: 20 20 2e 2e 2e 2e 2e 49 .....I 2238: 2e 2e 2e 2e 2a 2e 2e 49 ....*..I 2240: 2e 2e 0d 0a 30 31 30 30 ....0100 2248: 66 65 63 38 20 20 30 32 fec8 02 2250: 20 30 34 20 30 30 20 30 04 00 0 2258: 30 20 65 31 20 30 30 20 0 e1 00 2260: 30 30 20 30 30 20 2d 20 00 00 - 2268: 30 38 20 61 63 20 32 61 08 ac 2a 2270: 20 62 66 20 30 30 20 30 bf 00 0 2278: 30 20 30 30 20 30 30 20 0 00 00 2280: 20 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ....... 2288: 2e 2e 2e 2a 2e 2e 2e 2e ...*.... 2290: 2e 0d 0a 30 31 30 30 66 ...0100f 2298: 65 64 38 20 20 30 30 20 ed8 00 22a0: 30 30 20 30 30 20 30 30 00 00 00 22a8: 20 30 30 20 30 30 20 30 00 00 0 22b0: 30 20 30 30 20 2d 20 30 0 00 - 0 22b8: 30 20 30 30 20 30 30 20 0 00 00 22c0: 30 30 20 30 30 20 30 30 00 00 00 22c8: 20 30 30 20 30 30 20 20 00 00 22d0: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ........ 22d8: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ........ 22e0: 0d 0a 30 31 30 30 66 65 ..0100fe 22e8: 65 38 20 20 30 30 20 30 e8 00 0 22f0: 30 20 30 30 20 30 30 20 0 00 00 22f8: 30 30 20 30 30 20 30 30 00 00 00 2300: 20 30 30 20 2d 20 30 30 00 - 00 2308: 20 30 30 20 30 30 20 30 00 00 0 2310: 30 20 30 30 20 30 30 20 0 00 00 2318: 30 30 20 30 30 20 20 2e 00 00 . 2320: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ........ 2328: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 0d ........ 2330: 0a 30 31 30 30 66 65 66 .0100fef 2338: 38 20 20 30 30 20 30 30 8 00 00 2340: 20 30 30 20 30 30 20 30 00 00 0 2348: 30 20 30 30 20 30 30 20 0 00 00 2350: 30 30 20 2d 20 30 30 20 00 - 00 2358: 30 30 20 30 30 20 30 30 00 00 00 2360: 20 30 30 20 30 30 20 30 00 00 0 2368: 30 20 30 30 20 20 2e 2e 0 00 .. 2370: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ........ 2378: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 0d 0a ........ 2380: 30 31 30 30 66 66 30 38 0100ff08 2388: 20 20 30 30 20 30 30 20 00 00 2390: 30 30 20 30 30 20 30 30 00 00 00 2398: 20 30 30 20 30 30 20 30 00 00 0 23a0: 30 20 2d 20 34 31 20 62 0 - 41 b 23a8: 32 20 34 36 20 38 30 20 2 46 80 23b0: 64 63 20 33 34 20 38 39 dc 34 89 23b8: 20 38 31 20 20 2e 2e 2e 81 ... 23c0: 2e 2e 2e 2e 2e 41 2e 46 .....A.F 23c8: 2e 2e 34 2e 2e 0d 0a 30 ..4....0 23d0: 31 30 30 66 66 31 38 20 100ff18 23d8: 20 66 63 20 30 30 20 30 fc 00 0 23e0: 30 20 30 30 20 66 66 20 0 00 ff 23e8: 66 66 20 66 66 20 66 66 ff ff ff 23f0: 20 2d 20 31 39 20 30 30 - 19 00 23f8: 20 30 32 20 30 30 20 65 02 00 e 2400: 34 20 66 34 20 64 66 20 4 f4 df 2408: 66 66 20 20 2e 2e 2e 2e ff .... 2410: 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e ........ 2418: 2e 2e 2e 2e 0d 0a 30 31 ......01 2420: 30 30 66 66 32 38 20 20 00ff28 2428: 66 33 20 36 64 20 34 36 f3 6d 46 2430: 20 38 30 20 66 66 20 66 80 ff f 2438: 66 20 66 66 20 66 66 20 f ff ff 2440: 2d 20 38 30 20 39 36 20 - 80 96 2448: 34 64 20 38 31 20 61 30 4d 81 a0 2450: 20 35 62 20 34 65 20 38 5b 4e 8 2458: 31 20 20 2e 6d 46 2e 2e 1 .mF.. 2460: 2e 2e 2e 2e 2e 4d 2e 2e .....M.. 2468: 5b 4e 2e 0d 0a 30 31 30 [N...010 2470: 30 66 66 33 38 20 20 30 0ff38 0 2478: 30 20 30 30 20 30 30 20 0 00 00 2480: 30 30 20 30 63 20 35 63 00 0c 5c 2488: 20 34 65 20 38 31 20 2d 4e 81 - 2490: 20 61 30 20 35 62 20 34 a0 5b 4 2498: 65 20 38 31 20 33 30 20 e 81 30 24a0: 35 64 20 34 65 20 38 31 5d 4e 81 24a8: 20 20 2e 2e 2e 2e 2e 5c .....\ 24b0: 4e 2e 2e 5b 4e 2e 30 5d N..[N.0] 24b8: 4e 2e 0d 0a 30 31 30 30 N...0100 24c0: 66 66 34 38 20 20 32 31 ff48 21 24c8: 20 62 39 20 34 32 20 38 b9 42 8 24d0: 30 20 61 30 20 35 62 20 0 a0 5b 24d8: 34 65 20 38 31 20 2d 20 4e 81 - 24e0: 30 30 20 35 64 20 34 65 00 5d 4e 24e8: 20 38 31 20 33 30 20 35 81 30 5 24f0: 35 20 30 36 20 38 30 20 5 06 80 24f8: 20 21 2e 42 2e 2e 5b 4e !.B..[N 2500: 2e 2e 5d 4e 2e 30 55 2e ..]N.0U. 2508: 2e 0d 0a 30 31 30 30 66 ...0100f 2510: 66 35 38 20 20 30 30 20 f58 00 2518: 61 32 20 32 66 20 34 64 a2 2f 4d 2520: 20 66 66 20 66 66 20 66 ff ff f 2528: 66 20 66 66 20 2d 20 35 f ff - 5 2530: 30 20 66 65 20 30 30 20 0 fe 00 2538: 30 31 20 66 66 20 66 66 01 ff ff 2540: 20 66 66 20 66 66 20 20 ff ff 2548: 2e 2e 2f 4d 2e 2e 2e 2e ../M.... 2550: 50 2e 2e 2e 2e 2e 2e 2e P....... 2558: 0d 0a 0d 0a ....

#44 Local Folder List Bug anonymous
Description

When I start up FileZilla, it switches the local directory in the bottom window to the correct directory. But the directory tree in the top is still at 'my computer' - so when I try to upload a file, it just does nothing. Literally. So what I do is click in the text folder listing (like c:\ftpuploads\) and then press the ENTER key, and it reloads both the upper and the lower, and then the file upload works correctly.

#45 Folders in Site manager not working Tim Kosse ssisf
Description

I have just downloaded v1.7 and I like to idea of folders within the Site manager, however I cannot seem to get them to stay around! I add a New folder and a site within it - exit the Site manager - when I go back into the Site manager, the folder (and the site within) are both gone!

Also would it be possible to implement drag-n-drop within the site manager so that you can move existing sites into folders, etc.

Lex

Batch Modify
Note: See TracBatchModify for help on using batch modify.
Note: See TracQuery for help on using queries.