Ticket #1480: LanguageAnonPwd.patch

File LanguageAnonPwd.patch, 70.7 KB (added by eyebex, 17 years ago)

Add the new anonymous password edit field to all languages

 • Breton/FzResBr.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/Breton/FzResBr.rc,v
  retrieving revision 1.3
  diff -u -r1.3 FzResBr.rc
   
  392392                    ES_AUTOHSCROLL
  393393END
  394394
  395 IDD_CONNECTION2 DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 286, 208
  396 STYLE DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  397 FONT 8, "MS Shell Dlg"
   395IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 212
   396STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
   397FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  398398BEGIN
  399     GROUPBOX        "Perzhioù enep-&digennaskañ",IDC_STATIC,7,6,272,62
   399    GROUPBOX        "Perzhioù enep-&digennaskañ",IDC_STATIC,6,42,270,66
  400400    CONTROL         "&Gweredekaat ar reizhiad enep-digennaskañ :",IDC_CHECK1,
  401                     "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,158,10
   401                    "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,158,10
  402402    LTEXT           "Chom kennasket en ur gas arc'hwelioù evel ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" dindan badennoù diforzhek etre",
  403                     IDC_STATIC,13,32,239,17
  404     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  405     LTEXT           "ha",IDC_STATIC,47,52,8,8
  406     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,61,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  407     LTEXT           "eilenn.",IDC_STATIC,89,53,34,8
  408     GROUPBOX        "&Amzer disoberiantiz",IDC_STATIC,7,73,272,40
   403                    IDC_STATIC,24,66,239,17
   404    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,86,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   405    LTEXT           "ha",IDC_STATIC,58,88,8,8
   406    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,72,86,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   407    LTEXT           "eilenn.",IDC_STATIC,100,89,34,8
   408    GROUPBOX        "&Amzer disoberiantiz",IDC_STATIC,6,108,270,40
  409409    LTEXT           "Mard ez eus tra ebet da vezañ treuzkaset e-pad",
  410                     IDC_STATIC,14,85,94,8
  411     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,111,82,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  412     LTEXT           "eilenn,",IDC_STATIC,141,85,34,8
  413     LTEXT           "gweredekaat emañ disoberiant ar c'hennaskañ hag en em zigennaskañ war-lerc'h.",
  414                     IDC_STATIC,14,96,256,8
  415     GROUPBOX        "Perzhioù ad&lañsañ",IDC_STATIC,7,124,272,58
   410                    IDC_STATIC,13,121,77,8
   411    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,96,118,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   412    LTEXT           "eilenn, gweredekaat",IDC_STATIC,126,121,70,8
   413    LTEXT           "emañ disoberiant ar c'hennaskañ hag en em zigennaskañ war-lerc'h.",
   414                    IDC_STATIC,13,131,256,8
   415    GROUPBOX        "Perzhioù ad&lañsañ",IDC_STATIC,6,150,270,44
  416416    LTEXT           "Mard eo digennasket an dafariad e-pad an treuzkas, lakaat FileZilla da c'hortoz",
  417                     IDC_STATIC,13,137,247,8
  418     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  419     LTEXT           "eilenn hag eseañ en-dro betek",IDC_STATIC,38,150,114,8
  420     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,155,147,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  421     LTEXT           "gwech.",IDC_STATIC,180,150,52,8
   417                    IDC_STATIC,12,163,247,8
   418    EDITTEXT        IDC_DELAY,12,174,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   419    LTEXT           "eilenn hag eseañ en-dro betek",IDC_STATIC,37,177,101,8
   420    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,138,174,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   421    LTEXT           "gwech.",IDC_STATIC,162,177,52,8
  422422    CONTROL         "Gweredekaat ar skor IPv6 (dindans Windows XP / 2003 Server pe freskoc'h)",
  423423                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  424                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,272,10
   424                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,272,10
   425    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   426    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  425427END
  426428
  427429IDD_ENTERSOMETHING DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 186, 68
   
  25042506                            "Fazi format dans le champs valide ""depuis"" du certificat"
  25052507    IDS_CERT_ERR_INVALID_CA "Autorité de Certification invalide"
  25062508    IDS_CERT_ERR_INVALID_PURPOSE "But du certificat non supporté"
  2507     IDS_CERT_ERR_KEYUSAGE_NO_CERTSIGN 
   2509    IDS_CERT_ERR_KEYUSAGE_NO_CERTSIGN
  25082510                            "L'utilisation de la clé n'inclue pas la signature du certificat"
  25092511    IDS_CERT_ERR_PATH_LENGTH_EXCEEDED
  25102512                            "Contrainte de longueur de chemin dépassée"
 • Bulgarian/FzResBu.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/Bulgarian/FzResBu.rc,v
  retrieving revision 1.19
  diff -u -r1.19 FzResBu.rc
   
  175175                    ES_AUTOHSCROLL
  176176END
  177177
  178 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   178IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 212
  179179STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  180180FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  181181BEGIN
  182     GROUPBOX        "Ïîääúðæàíå íà âðúçêàòà",IDC_STATIC,7,6,272,62
   182    GROUPBOX        "Ïîääúðæàíå íà âðúçêàòà",IDC_STATIC,6,42,270,60
  183183    CONTROL         "&Âêëþ÷âàíå íà ïîääúðæàíåòî",IDC_CHECK1,"Button",
  184                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,174,10
   184                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,174,10
  185185    LTEXT           "Èçïðàùàé êîìàíäè êàòî ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" íà ñëó÷àéíè èíòåðâàëè ìåæäó",
  186                     IDC_STATIC,13,32,223,17
  187     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  188     LTEXT           "è",IDC_STATIC,44,53,13,8
  189     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,61,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  190     LTEXT           "ñåêóíäè.",IDC_STATIC,89,53,65,8
  191     GROUPBOX        "&Îòêðèâàíå íà òàéìàóò",IDC_STATIC,7,73,272,40
  192     LTEXT           "Àêî 0 áàéòîâå ñà ïðåõâúðëåíè çà",IDC_STATIC,14,85,104,8
  193     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,121,81,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  194     LTEXT           "ñåêóíäè,",IDC_STATIC,151,84,50,8
   186                    IDC_STATIC,24,66,223,17
   187    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   188    LTEXT           "è",IDC_STATIC,55,87,13,8
   189    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,72,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   190    LTEXT           "ñåêóíäè.",IDC_STATIC,100,87,65,8
   191    GROUPBOX        "&Îòêðèâàíå íà òàéìàóò",IDC_STATIC,6,108,270,40
   192    LTEXT           "Àêî 0 áàéòîâå ñà ïðåõâúðëåíè çà",IDC_STATIC,13,121,104,
   193                    8
   194    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,120,116,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   195    LTEXT           "ñåêóíäè,",IDC_STATIC,150,119,50,8
  195196    LTEXT           "ñ÷åòè, ÷å âðúçêàòà å â òàéìàóò è ÿ ïðåêðàòè.",
  196                     IDC_STATIC,14,96,172,8
  197     GROUPBOX        "Íàñòðîéêè çà ïîâòîðíè îïèòè",IDC_STATIC,7,124,272,58
   197                    IDC_STATIC,13,131,172,8
   198    GROUPBOX        "Íàñòðîéêè çà ïîâòîðíè îïèòè",IDC_STATIC,6,150,270,44
  198199    LTEXT           "Êîãàòî ñúðâúðúò ïðåêðàòè âðúçêàòà ïî âðåìå íà òðàíñôåð, ÷àêàé",
  199                     IDC_STATIC,13,137,213,8
  200     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   200                    IDC_STATIC,12,163,213,8
   201    EDITTEXT        IDC_DELAY,12,174,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  201202    LTEXT           "ñåêóíäè ïðåäè îïèò çà èäåíòèôèêàöèÿ è îïèòâàé",
  202                     IDC_STATIC,38,151,167,8
  203     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,207,147,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  204     LTEXT           "ïúòè",IDC_STATIC,231,151,35,8
   203                    IDC_STATIC,37,177,149,8
   204    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,186,174,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   205    LTEXT           "ïúòè",IDC_STATIC,210,177,35,8
  205206    CONTROL         "Enable IPv6 support (works only under Windows XP / 2003 Server or newer)",
  206207                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  207                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,260,10
   208                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,260,10
   209    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   210    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  208211END
  209212
  210213IDD_ENTERSOMETHING DIALOG  0, 0, 186, 68
   
  22782281    IDS_CERT_ERR_DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT "Self signed certificate"
  22792282    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_AFTER_FIELD
  22802283                            "Format error in certificate's valid until field"
  2281     IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD 
   2284    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD
  22822285                            "Format error in certificate's valid fom field"
  22832286    IDS_CERT_ERR_INVALID_CA "Invalid CA certificate"
  22842287    IDS_CERT_ERR_INVALID_PURPOSE "Unsupported certificate purpose"
 • Catalan/FzResCa.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/Catalan/FzResCa.rc,v
  retrieving revision 1.8
  diff -u -r1.8 FzResCa.rc
   
  181181                    ES_AUTOHSCROLL
  182182END
  183183
  184 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   184IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 212
  185185STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  186186FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  187187BEGIN
  188188    GROUPBOX        "Configuració de conservació de la connexió",IDC_STATIC,
  189                     7,6,272,62
   189                    6,42,270,60
  190190    CONTROL         "&Activa el sistema de conservació de la connexió",
  191                     IDC_CHECK1,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,17,18,
   191                    IDC_CHECK1,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,
  192192                    166,10
  193193    LTEXT           "Envia comandes de conservació de la connexió com ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" en intervals aleatoris entre ells",
  194                     IDC_STATIC,13,32,225,17
  195     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  196     LTEXT           "i",IDC_STATIC,44,53,13,8
  197     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,61,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  198     LTEXT           "segons.",IDC_STATIC,89,53,30,8
  199     GROUPBOX        "Detecció de &Temps d'espera",IDC_STATIC,7,73,272,40
  200     LTEXT           "Si es transfereixen zero octets en",IDC_STATIC,14,85,
   194                    IDC_STATIC,24,66,225,17
   195    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   196    LTEXT           "i",IDC_STATIC,60,87,8,8
   197    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,72,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   198    LTEXT           "segons.",IDC_STATIC,100,87,30,8
   199    GROUPBOX        "Detecció de &Temps d'espera",IDC_STATIC,6,108,270,40
   200    LTEXT           "Si es transfereixen zero octets en",IDC_STATIC,13,121,
  201201                    110,8
  202     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,125,82,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  203     LTEXT           "segons,",IDC_STATIC,160,84,32,8
   202    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,124,118,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   203    LTEXT           "segons,",IDC_STATIC,159,119,32,8
  204204    LTEXT           "assumeix que la connexió està desactivada i desconnecta.",
  205                     IDC_STATIC,14,96,193,8
  206     GROUPBOX        "Configuració de Reintents",IDC_STATIC,7,124,272,58
   205                    IDC_STATIC,13,131,193,8
   206    GROUPBOX        "Configuració de Reintents",IDC_STATIC,6,150,270,44
  207207    LTEXT           "Quan estigui desconnectat del servidor durant una transferència, espera ",
  208                     IDC_STATIC,13,137,239,8
  209     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   208                    IDC_STATIC,12,163,239,8
   209    EDITTEXT        IDC_DELAY,14,174,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  210210    LTEXT           "segons entre els intents d'entrada i torna-ho a intentar",
  211                     IDC_STATIC,38,151,181,8
  212     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,223,148,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  213     LTEXT           "cops",IDC_STATIC,251,150,17,8
   211                    IDC_STATIC,37,177,181,8
   212    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,222,174,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   213    LTEXT           "cops.",IDC_STATIC,250,177,17,8
  214214    CONTROL         "Enable IPv6 support (works only under Windows XP / 2003 Server or newer)",
  215215                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  216                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,260,10
   216                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,260,10
   217    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   218    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  217219END
  218220
  219221IDD_ENTERSOMETHING DIALOG  0, 0, 186, 68
   
  23742376                            "Classifica llista de fitxers remota en ordre descendent"
  23752377END
  23762378
  2377 STRINGTABLE 
   2379STRINGTABLE
  23782380BEGIN
  23792381    IDS_ERRORMSG_SETFILEPOINTER "No he pogut seleccionar el cursor del fitxer"
  23802382    IDS_ERRORMSG_UNKNOWNSSLERROR "Error desconegut en la capa SSL"
  2381     IDS_ERRORMSG_SSLCERTIFICATEERROR 
   2383    IDS_ERRORMSG_SSLCERTIFICATEERROR
  23822384                            "No s'ha pogut verificar el certificat SSL"
  23832385END
  23842386
 • Czech/FzResCze.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/Czech/FzResCze.rc,v
  retrieving revision 1.7
  diff -u -r1.7 FzResCze.rc
   
  174174                    ES_AUTOHSCROLL
  175175END
  176176
  177 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   177IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 212
  178178STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  179179FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  180180BEGIN
  181     GROUPBOX        "Udržovat spojení",IDC_STATIC,7,6,272,62
   181    GROUPBOX        "Udržovat spojení",IDC_STATIC,6,42,270,60
  182182    CONTROL         "&Zapnout systém udržování spojení",IDC_CHECK1,"Button",
  183                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,125,10
   183                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,125,10
  184184    LTEXT           "Posílá pøíkazy jako ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" serveru a zabrání tak ukonèení spojení kvùli neèinnosti.",
  185                     IDC_STATIC,13,32,223,17
  186     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  187     LTEXT           "a",IDC_STATIC,44,53,8,8
  188     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,51,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  189     LTEXT           "sekund",IDC_STATIC,79,54,24,8
  190     GROUPBOX        "Detekce vypršení èasového limitu",IDC_STATIC,7,73,272,
   185                    IDC_STATIC,24,66,223,17
   186    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   187    LTEXT           "a",IDC_STATIC,55,87,8,8
   188    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,62,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   189    LTEXT           "sekund.",IDC_STATIC,90,88,26,8
   190    GROUPBOX        "Detekce vypršení èasového limitu",IDC_STATIC,6,108,270,
  191191                    40
  192192    LTEXT           "Pokud nebyla pøenesena žádná data po dobu",IDC_STATIC,
  193                     14,85,146,8
  194     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,161,82,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  195     LTEXT           "sekund,",IDC_STATIC,189,85,26,8
   193                    13,120,146,8
   194    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,160,117,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   195    LTEXT           "sekund,",IDC_STATIC,188,120,26,8
  196196    LTEXT           "bude spojení považováno za neaktivní a bude ukonèeno.",
  197                     IDC_STATIC,14,96,185,8
  198     GROUPBOX        "Nastavení opìtovných pokusù",IDC_STATIC,7,124,272,58
   197                    IDC_STATIC,13,131,185,8
   198    GROUPBOX        "Nastavení opìtovných pokusù",IDC_STATIC,6,150,270,44
  199199    LTEXT           "Pokud je spojení pøerušeno bìhem pøenosu, tak poèkat",
  200                     IDC_STATIC,13,137,178,8
  201     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   200                    IDC_STATIC,12,163,178,8
   201    EDITTEXT        IDC_DELAY,14,173,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  202202    LTEXT           "sekund  mezi pokusy o pøihlášení a zkusit znovu",
  203                     IDC_STATIC,38,151,154,8
  204     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,193,147,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  205     LTEXT           "krát",IDC_STATIC,216,151,13,8
  206     CONTROL         "",IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  207                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,260,10
   203                    IDC_STATIC,37,177,154,8
   204    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,192,173,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   205    LTEXT           "krát.",IDC_STATIC,215,177,13,8
   206    CONTROL         "Enable IPv6 support (works only under Windows XP / 2003 Server or newer)",
   207                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
   208                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,260,10
   209    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   210    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  208211END
  209212
  210213IDD_ENTERSOMETHING DIALOG  0, 0, 186, 68
   
  23172320                            "Tøídit vzdálené soubory sestupnì"
  23182321END
  23192322
  2320 STRINGTABLE 
   2323STRINGTABLE
  23212324BEGIN
  23222325    IDS_ERRORMSG_SETFILEPOINTER "Nelze nastavit ukazatel souboru"
  23232326    IDS_ERRORMSG_UNKNOWNSSLERROR "Neznámá chyba ve vrstvì SSL "
  23242327    IDS_ERRORMSG_SSLCERTIFICATEERROR "Nelze ovìøit SSL certifikát"
  23252328END
  23262329
  2327 STRINGTABLE 
   2330STRINGTABLE
  23282331BEGIN
  23292332    ID_MENU_VIEW_LOCALLISTVIEW_SORTBY_FILENAME
  23302333                            "Setøídí místní soubory podle názvu"
 • French/FzResFr.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/French/FzResFr.rc,v
  retrieving revision 1.24
  diff -u -r1.24 FzResFr.rc
   
  392392                    ES_AUTOHSCROLL
  393393END
  394394
  395 IDD_CONNECTION2 DIALOG  0, 0, 286, 208
   395IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 212
  396396STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  397 FONT 8, "MS Shell Dlg"
   397FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  398398BEGIN
  399     GROUPBOX        "Paramètres anti-&déconnexion",IDC_STATIC,7,6,272,62
   399    GROUPBOX        "Paramètres anti-&déconnexion",IDC_STATIC,6,42,270,60
  400400    CONTROL         "&Activer le système anti-déconnexion :",IDC_CHECK1,
  401                     "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,133,10
   401                    "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,133,10
  402402    LTEXT           "Rester connecté en envoyant des commandes comme ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" à intervalles aléatoires comprises entre",
  403                     IDC_STATIC,13,32,239,17
  404     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  405     LTEXT           "et",IDC_STATIC,47,52,8,8
  406     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,61,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  407     LTEXT           "secondes.",IDC_STATIC,89,53,34,8
  408     GROUPBOX        "&Temps d'inactivité",IDC_STATIC,7,73,272,40
  409     LTEXT           "Si rien n'est transféré pendant",IDC_STATIC,14,85,94,8
  410     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,111,82,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  411     LTEXT           "secondes,",IDC_STATIC,141,85,34,8
   403                    IDC_STATIC,24,66,239,17
   404    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   405    LTEXT           "et",IDC_STATIC,58,86,8,8
   406    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,72,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   407    LTEXT           "secondes.",IDC_STATIC,100,87,34,8
   408    GROUPBOX        "&Temps d'inactivité",IDC_STATIC,6,108,270,40
   409    LTEXT           "Si rien n'est transféré pendant",IDC_STATIC,13,120,101,
   410                    8
   411    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,120,117,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   412    LTEXT           "secondes,",IDC_STATIC,150,120,34,8
  412413    LTEXT           "assumer que la connexion est inactive et se déconnecter.",
  413                     IDC_STATIC,14,96,182,8
  414     GROUPBOX        "Paramètres de &relance",IDC_STATIC,7,124,272,58
   414                    IDC_STATIC,12,132,197,8
   415    GROUPBOX        "Paramètres de &relance",IDC_STATIC,6,150,270,44
  415416    LTEXT           "En cas de déconnexion du serveur pendant un transfert, faire attendre FileZilla",
  416                     IDC_STATIC,13,137,247,8
  417     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  418     LTEXT           "secondes et essayer encore jusqu'à",IDC_STATIC,38,150,
   417                    IDC_STATIC,12,163,247,8
   418    EDITTEXT        IDC_DELAY,14,173,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   419    LTEXT           "secondes et essayer encore jusqu'à",IDC_STATIC,37,176,
  419420                    114,8
  420     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,155,147,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  421     LTEXT           "fois.",IDC_STATIC,180,150,14,8
   421    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,154,173,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   422    LTEXT           "fois.",IDC_STATIC,179,176,14,8
  422423    CONTROL         "Activer le support IPv6 (sous Windows XP / 2003 Server ou plus récent)",
  423424                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  424                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,260,10
   425                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,260,8
   426    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   427    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  425428END
  426429
  427430IDD_ENTERSOMETHING DIALOG  0, 0, 186, 68
   
  25192522                            "Erreur de format dans le champs valide ""depuis"" du certificat"
  25202523    IDS_CERT_ERR_INVALID_CA "Autorité de Certification invalide"
  25212524    IDS_CERT_ERR_INVALID_PURPOSE "But du certificat non supporté"
  2522     IDS_CERT_ERR_KEYUSAGE_NO_CERTSIGN 
   2525    IDS_CERT_ERR_KEYUSAGE_NO_CERTSIGN
  25232526                            "L'utilisation de la clé n'inclue pas la signature du certificat"
  25242527    IDS_CERT_ERR_PATH_LENGTH_EXCEEDED
  25252528                            "Contrainte de longueur de chemin dépassée"
 • German/FzResDe.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/German/FzResDe.rc,v
  retrieving revision 1.22
  diff -u -r1.22 FzResDe.rc
   
  174174    DEFPUSHBUTTON   "&Verbinden",IDOK,324,1,54,14,BS_NOTIFY
  175175END
  176176
  177 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   177IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 212
  178178STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  179179FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  180180BEGIN
  181     GROUPBOX        "Einstellungen für Verbindungserhaltung",IDC_STATIC,7,6,
  182                     272,62
   181    GROUPBOX        "Einstellungen für Verbindungserhaltung",IDC_STATIC,6,42,
   182                    270,60
  183183    CONTROL         "&Verbindungserhaltung aktivieren",IDC_CHECK1,"Button",
  184                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,117,10
   184                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,117,10
  185185    LTEXT           "Erhaltungsbefehle wie ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" in zufälligen Intervallen zwischen",
  186                     IDC_STATIC,13,32,223,17
  187     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  188     LTEXT           "und",IDC_STATIC,44,53,13,8
  189     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,61,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  190     LTEXT           "Sekunden senden.",IDC_STATIC,89,53,61,8
  191     GROUPBOX        "&Timeout-Erkennung",IDC_STATIC,7,78,272,40
  192     LTEXT           "Wenn ",IDC_STATIC,14,93,22,8
  193     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,37,90,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   186                    IDC_STATIC,24,66,223,17
   187    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   188    LTEXT           "und",IDC_STATIC,55,87,13,8
   189    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,72,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   190    LTEXT           "Sekunden senden.",IDC_STATIC,100,87,61,8
   191    GROUPBOX        "&Timeout-Erkennung",IDC_STATIC,6,108,270,40
   192    LTEXT           "Wenn ",IDC_STATIC,13,123,22,8
   193    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,36,120,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  194194    LTEXT           "Sekunden lang keine Daten mehr übertragen werden,",
  195                     IDC_STATIC,69,93,176,8
   195                    IDC_STATIC,68,123,176,8
  196196    LTEXT           "soll angenommen werden, dass die Verbindung abgebrochen ist.",
  197                     IDC_STATIC,15,104,199,8
  198     GROUPBOX        "&Wiederholungseinstellungen",IDC_STATIC,7,127,272,46
   197                    IDC_STATIC,14,134,207,8
   198    GROUPBOX        "&Wiederholungseinstellungen",IDC_STATIC,6,150,270,42
  199199    LTEXT           "Wenn die Verbindung zum Server abbricht, dann warte",
  200                     IDC_STATIC,15,141,174,8
  201     EDITTEXT        IDC_DELAY,17,151,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  202     LTEXT           "Sekunden und Vorgang bis zu",IDC_STATIC,39,154,96,8
  203     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,140,151,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  204     LTEXT           "mal wiederholen.",IDC_STATIC,164,154,54,8
  205     CONTROL         "IPv6 Unterstützung aktivieren (funktioniert nur unter Windows XP / 2003 Server oder neuer)",
   200                    IDC_STATIC,11,161,174,8
   201    EDITTEXT        IDC_DELAY,11,174,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   202    LTEXT           "Sekunden warten und Vorgang bis zu",IDC_STATIC,35,177,
   203                    120,8
   204    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,161,174,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   205    LTEXT           "mal wiederholen.",IDC_STATIC,185,177,54,8
   206    CONTROL         "IPv6 Unterstützung aktivieren (benötigt Windows XP / 2003 Server oder neuer)",
  206207                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  207                     BS_AUTOCHECKBOX | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP,7,178,260,19
   208                    BS_AUTOCHECKBOX | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP,6,198,270,8
   209    GROUPBOX        "Standardpasswort für anonymen Zugang",IDC_STATIC,6,6,
   210                    270,30
   211    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  208212END
  209213
  210214IDD_CONNECTION4 DIALOG  0, 0, 286, 208
   
  22832287                            "Zertifikat des Antragstellers kann nicht decodiert werden."
  22842288    IDS_CERT_ERR_UNABLE_TO_DECRYPT_CERT_SIGNATURE
  22852289                            "Zertifikatsignatur kann nicht entschlüsselt werden."
  2286     IDS_CERT_ERR_UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT 
   2290    IDS_CERT_ERR_UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT
  22872291                            "Zertifikat des Antragsstellers nicht verfügbar."
  2288     IDS_CERT_ERR_UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY 
   2292    IDS_CERT_ERR_UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY
  22892293                            "Lokales Zertifikat des Antragsstellers nicht verfügbar."
  22902294    IDS_CERT_ERR_UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE
  22912295                            "Das erste Zertifikat kann nicht überprüft werden."
 • Hungarian/FzResHu.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/Hungarian/FzResHu.rc,v
  retrieving revision 1.28
  diff -u -r1.28 FzResHu.rc
   
  177177                    ES_AUTOHSCROLL
  178178END
  179179
  180 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   180IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 212
  181181STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  182182FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
  183183BEGIN
  184     GROUPBOX        "Ébrentartás beállításai",IDC_STATIC,7,6,272,62
   184    GROUPBOX        "Ébrentartás beállításai",IDC_STATIC,6,42,276,54
  185185    CONTROL         "&Az Ébrentartási rendszer engedélyezése, a kapcsolat fenntartása érdekében",
  186                     IDC_CHECK1,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,
  187                     260,10
   186                    IDC_CHECK1,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,
   187                    131,10
  188188    LTEXT           "A FileZilla küldjön ébrentartási parancsokat (pl. PWD, REST 0, TYPE A, TYPE I)",
  189                     IDC_STATIC,13,32,260,8
  190     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,41,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  191     LTEXT           "és",IDC_STATIC,44,44,13,8
  192     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,58,41,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   189                    IDC_STATIC,24,66,252,8
   190    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,75,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   191    LTEXT           "és",IDC_STATIC,55,78,13,8
   192    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,69,75,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  193193    LTEXT           "másodperc közötti véletlenszerû idõközönként.",
  194                     IDC_STATIC,87,44,161,8
  195     GROUPBOX        "&Idõtúllépés beállítása",IDC_STATIC,7,73,272,40
  196     LTEXT           "Ha",IDC_STATIC,14,86,13,8
  197     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,29,83,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   194                    IDC_STATIC,98,78,161,8
   195    GROUPBOX        "&Idõtúllépés beállítása",IDC_STATIC,6,102,276,40
   196    LTEXT           "Ha",IDC_STATIC,13,114,13,8
   197    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,28,111,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  198198    LTEXT           "másodpercig nem történik adatátvitel, akkor a FileZilla tételezze",
  199                     IDC_STATIC,61,86,211,8
   199                    IDC_STATIC,60,114,211,8
  200200    LTEXT           "fel, hogy a kapcsolatban idõtúllépés van, és szüntesse meg a kapcsolatot.",
  201                     IDC_STATIC,14,98,239,8
  202     GROUPBOX        "Újrapróbálkozások beállításai",IDC_STATIC,7,124,272,58
   201                    IDC_STATIC,13,126,239,8
   202    GROUPBOX        "Újrapróbálkozások beállításai",IDC_STATIC,6,150,276,44
  203203    LTEXT           "Ha átvitel közben a kapcsolat megszakad, a bejelentkezési kísérletek között várjon",
  204                     IDC_STATIC,13,137,263,8
  205     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  206     LTEXT           "másodpercet, és a bejelentkezéseket",IDC_STATIC,38,150,
   204                    IDC_STATIC,12,162,263,8
   205    EDITTEXT        IDC_DELAY,14,172,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   206    LTEXT           "másodpercet, és a bejelentkezéseket",IDC_STATIC,37,175,
  207207                    121,8
  208     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,160,147,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  209     LTEXT           "alkalommal próbálja újra.",IDC_STATIC,184,150,85,8
   208    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,159,172,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   209    LTEXT           "alkalommal próbálja újra.",IDC_STATIC,183,175,85,8
  210210    CONTROL         "IPv6 támogatás engedélyezése (csak Windows XP/2003 és újabb alatt mûködik)",
  211211                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  212                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,270,10
   212                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,270,10
   213    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,276,30
   214    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  213215END
  214216
  215217IDD_ENTERSOMETHING DIALOG  0, 0, 186, 68
   
  23082310    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD
  23092311                            "A bizonyítvány érvényességi kezdete hibás formátumú."
  23102312    IDS_CERT_ERR_INVALID_CA "Érvénytelen CA bizonyítvány."
  2311     IDS_CERT_ERR_INVALID_PURPOSE 
   2313    IDS_CERT_ERR_INVALID_PURPOSE
  23122314                            "A bizonyítvány felhasználási célja nem támogatott."
  2313     IDS_CERT_ERR_KEYUSAGE_NO_CERTSIGN 
   2315    IDS_CERT_ERR_KEYUSAGE_NO_CERTSIGN
  23142316                            "A kulcs használata nem tartalmaz bizonyítvány aláírást."
  23152317    IDS_CERT_ERR_PATH_LENGTH_EXCEEDED
  23162318                            "A bizonyítványlánc hosszkorlátja túllépõdött."
 • Italian/FzResIt.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/Italian/FzResIt.rc,v
  retrieving revision 1.20
  diff -u -r1.20 FzResIt.rc
   
  343343                    ES_AUTOHSCROLL
  344344END
  345345
  346 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   346IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 284, 212
  347347STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  348348FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  349349BEGIN
  350     GROUPBOX        "Impostazioni Keep Alive",IDC_STATIC,7,6,272,62
   350    GROUPBOX        "Impostazioni Keep Alive",IDC_STATIC,6,42,270,62
  351351    CONTROL         "&Abilita il sistema Keep Alive",IDC_CHECK1,"Button",
  352                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,109,10
   352                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,109,10
  353353    LTEXT           "Invia comandi Keep Alive come ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" a intervalli casuali tra",
  354                     IDC_STATIC,13,32,223,17
  355     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  356     LTEXT           "e",IDC_STATIC,44,53,8,8
  357     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,53,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  358     LTEXT           "secondi.",IDC_STATIC,83,53,28,8
  359     GROUPBOX        "Rilevazione &Timeout",IDC_STATIC,7,73,272,40
  360     LTEXT           "Se zero bytes sono trasferiti entro",IDC_STATIC,14,85,
   354                    IDC_STATIC,24,66,223,17
   355    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   356    LTEXT           "e",IDC_STATIC,55,87,8,8
   357    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,64,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   358    LTEXT           "secondi.",IDC_STATIC,94,87,28,8
   359    GROUPBOX        "Rilevazione &Timeout",IDC_STATIC,6,108,270,40
   360    LTEXT           "Se zero bytes sono trasferiti entro",IDC_STATIC,13,120,
  361361                    104,8
  362     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,121,81,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  363     LTEXT           "secondi,",IDC_STATIC,151,84,28,8
   362    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,120,116,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   363    LTEXT           "secondi,",IDC_STATIC,150,119,28,8
  364364    LTEXT           "presumere che la connessione è fuori tempo massimo e disconettersi.",
  365                     IDC_STATIC,14,96,172,8
  366     GROUPBOX        "Impostazioni tentativi",IDC_STATIC,7,124,272,58
   365                    IDC_STATIC,13,131,172,8
   366    GROUPBOX        "Impostazioni tentativi",IDC_STATIC,6,150,270,44
  367367    LTEXT           "Quando si è disconnessi dal server durante il trasferimento, attendere",
  368                     IDC_STATIC,13,137,217,8
  369     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   368                    IDC_STATIC,12,163,217,8
   369    EDITTEXT        IDC_DELAY,14,173,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  370370    LTEXT           "secondi tra i tentativi di login e riprovare di nuovo fino a",
  371                     IDC_STATIC,38,151,174,8
  372     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,215,147,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  373     LTEXT           "volte",IDC_STATIC,240,151,16,8
   371                    IDC_STATIC,37,177,174,8
   372    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,214,173,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   373    LTEXT           "volte",IDC_STATIC,239,177,16,8
  374374    CONTROL         "Enable IPv6 support (works only under Windows XP / 2003 Server or newer)",
  375375                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  376                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,260,10
   376                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,260,10
   377    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   378    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  377379END
  378380
  379381IDD_ENTERSOMETHING DIALOG  0, 0, 186, 68
   
  23792381    IDS_CERT_ERR_DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT "Self signed certificate"
  23802382    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_AFTER_FIELD
  23812383                            "Format error in certificate's valid until field"
  2382     IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD 
   2384    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD
  23832385                            "Format error in certificate's valid fom field"
  23842386    IDS_CERT_ERR_INVALID_CA "Invalid CA certificate"
  23852387    IDS_CERT_ERR_INVALID_PURPOSE "Unsupported certificate purpose"
 • Japanese/FzResJp.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/Japanese/FzResJp.rc,v
  retrieving revision 1.20
  diff -u -r1.20 FzResJp.rc
   
  178178                    ES_AUTOHSCROLL
  179179END
  180180
  181 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   181IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 285, 213
  182182STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  183183FONT 9, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x80
  184184BEGIN
  185     GROUPBOX        "Keep Alive‚̐ݒè",IDC_STATIC,7,6,272,62
   185    GROUPBOX        "Keep Alive‚̐ݒè",IDC_STATIC,6,42,270,62
  186186    CONTROL         "Keep Alive‹@”\‚ð—LŒø‚É‚·‚é(&E)",IDC_CHECK1,"Button",
  187                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,105,10
   187                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,105,10
  188188    LTEXT           """PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I""“™‚ÌKeep AliveƒRƒ}ƒ“ƒh‚ðŽŸ‚ÌŽžŠÔŠÔŠu“à‚щƒ“ƒ_ƒ€‚É‘—M‚·‚é.",
  189                     IDC_STATIC,13,32,223,17
  190     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  191     LTEXT           "‚©‚ç",IDC_STATIC,44,53,13,8
  192     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,61,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  193     LTEXT           "•b",IDC_STATIC,89,53,30,8
  194     GROUPBOX        "ƒ^ƒCƒ€ƒAƒEƒg‚ÌŒŸo(&T)",IDC_STATIC,7,73,272,40
  195     LTEXT           "‘S‚­“]‘—‚Ì–³‚¢ó‘Ô‚ª",IDC_STATIC,14,85,63,8
  196     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,79,81,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  197     LTEXT           "•b‘±‚¢‚½ê‡,",IDC_STATIC,108,84,42,8
   189                    IDC_STATIC,24,66,223,17
   190    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,85,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   191    LTEXT           "‚©‚ç",IDC_STATIC,55,87,13,8
   192    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,72,85,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   193    LTEXT           "•b",IDC_STATIC,100,87,30,8
   194    GROUPBOX        "ƒ^ƒCƒ€ƒAƒEƒg‚ÌŒŸo(&T)",IDC_STATIC,6,109,270,40
   195    LTEXT           "‘S‚­“]‘—‚Ì–³‚¢ó‘Ô‚ª",IDC_STATIC,14,121,63,8
   196    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,78,117,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   197    LTEXT           "•b‘±‚¢‚½ê‡,",IDC_STATIC,107,120,42,8
  198198    LTEXT           "Ú‘±‚ªƒ^ƒCƒ€ƒAƒEƒg‚µ‚½‚Æ”»’f‚µ‚Đؒf‚µ‚Ü‚·.",IDC_STATIC,
  199                     14,96,172,8
  200     GROUPBOX        "ƒŠƒgƒ‰ƒC‚̐ݒè",IDC_STATIC,7,124,272,58
  201     LTEXT           "“]‘—’†‚ɃT[ƒo‚©‚çØ’f‚³‚ꂽê‡,",IDC_STATIC,13,137,
   199                    14,132,172,8
   200    GROUPBOX        "ƒŠƒgƒ‰ƒC‚̐ݒè",IDC_STATIC,6,150,270,44
   201    LTEXT           "“]‘—’†‚ɃT[ƒo‚©‚çØ’f‚³‚ꂽê‡,",IDC_STATIC,13,163,
  202202                    234,8
  203     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  204     LTEXT           "•bŠÔŠu‚ōăƒOƒCƒ“‚ð",IDC_STATIC,38,151,60,8
  205     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,99,147,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  206     LTEXT           "‰ñŽŽ‚Ý‚é",IDC_STATIC,121,151,26,8
   203    EDITTEXT        IDC_DELAY,14,173,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   204    LTEXT           "•bŠÔŠu‚ōăƒOƒCƒ“‚ð",IDC_STATIC,38,177,60,8
   205    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,98,173,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   206    LTEXT           "‰ñŽŽ‚Ý‚é",IDC_STATIC,121,177,26,8
  207207    CONTROL         "IPv6‚̃Tƒ|[ƒg‚ð—LŒø‚É‚·‚é(Windows XP–”‚Í2003 ServerˆÈã‚Å‚µ‚©“®ì‚µ‚Ü‚¹‚ñ)",
  208208                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  209                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,253,10
   209                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,253,10
   210    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   211    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  210212END
  211213
  212214IDD_ENTERSOMETHING DIALOGEX 0, 0, 186, 68
   
  23342336    IDS_ERRORMSG_SSLCERTIFICATEERROR "SSL‚̏ؖ¾‘‚ðŠm”F‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ"
  23352337END
  23362338
  2337 STRINGTABLE 
   2339STRINGTABLE
  23382340BEGIN
  23392341    IDS_OPTIONSCAPTION_FONTNAME "MS Shell Dlg"
  23402342END
  23412343
  2342 STRINGTABLE 
   2344STRINGTABLE
  23432345BEGIN
  2344     ID_MENU_VIEW_LOCALLISTVIEW_SORTBY_FILENAME 
   2346    ID_MENU_VIEW_LOCALLISTVIEW_SORTBY_FILENAME
  23452347                            "ƒ[ƒJƒ‹ƒtƒ@ƒCƒ‹‚̈ꗗ‚ðƒtƒ@ƒCƒ‹–¼‚Ő®—ñ‚µ‚Ü‚·"
  23462348    ID_MENU_VIEW_LOCALLISTVIEW_SORTBY_FILESIZE
  23472349                            "ƒ[ƒJƒ‹ƒtƒ@ƒCƒ‹‚̈ꗗ‚ðƒtƒ@ƒCƒ‹ƒTƒCƒY‚Ő®—ñ‚µ‚Ü‚·"
 • Korean/FzResKr.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/Korean/FzResKr.rc,v
  retrieving revision 1.22
  diff -u -r1.22 FzResKr.rc
   
  175175                    ES_AUTOHSCROLL
  176176END
  177177
  178 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   178IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 284, 212
  179179STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  180180FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  181181BEGIN
  182     GROUPBOX        "Á¢¼Ó À¯Áö ¼³Á¤",IDC_STATIC,7,6,272,62
   182    GROUPBOX        "Á¢¼Ó À¯Áö ¼³Á¤",IDC_STATIC,6,42,270,62
  183183    CONTROL         "Á¢¼Ó À¯Áö ½Ã½ºÅÛ »ç¿ë(&E)",IDC_CHECK1,"Button",
  184                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,103,10
   184                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,103,10
  185185    LTEXT           "¾Æ·¡ÀÇ ½Ã°£ »çÀÌ¿¡ ÀÓÀÇÀûÀ¸·Î ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" °°Àº ¸í·ÉÀ» º¸³» Á¢¼ÓÀ» À¯ÁöÇÕ´Ï´Ù.",
  186                     IDC_STATIC,13,32,223,17
  187     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  188     LTEXT           "ÃÊ ºÎÅÍ",IDC_STATIC,44,53,27,8
  189     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,71,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  190     LTEXT           "ÃÊ »çÀÌ",IDC_STATIC,99,53,27,8
  191     GROUPBOX        "ŸÀӾƿô ŽÁö(&T)",IDC_STATIC,7,73,272,40
  192     LTEXT           "0 ¹ÙÀÌÆ®°¡ ´ÙÀ½ ½Ã°£³»¿¡ Àü¼ÛµÇ¸é: ",IDC_STATIC,14,85,
   186                    IDC_STATIC,24,66,223,17
   187    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   188    LTEXT           "ÃÊ ºÎÅÍ",IDC_STATIC,55,87,27,8
   189    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,82,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   190    LTEXT           "ÃÊ »çÀÌ",IDC_STATIC,110,87,27,8
   191    GROUPBOX        "ŸÀӾƿô ŽÁö(&T)",IDC_STATIC,6,108,270,40
   192    LTEXT           "0 ¹ÙÀÌÆ®°¡ ´ÙÀ½ ½Ã°£³»¿¡ Àü¼ÛµÇ¸é: ",IDC_STATIC,13,120,
  193193                    129,8
  194     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,146,81,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  195     LTEXT           "ÃÊ",IDC_STATIC,176,84,9,8
   194    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,145,116,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   195    LTEXT           "ÃÊ",IDC_STATIC,175,119,9,8
  196196    LTEXT           "¿¬°áÀÌ Å¸ÀӾƿôµÇ¾î Á¢¼ÓÀÌ ²÷¾îÁ³´Ù°í °¡Á¤ÇÕ´Ï´Ù.",
  197                     IDC_STATIC,13,96,187,8
  198     GROUPBOX        "ÀçÁ¢¼Ó ¼³Á¤",IDC_STATIC,7,124,272,58
  199     LTEXT           "Àü¼Û Áß¿¡ Á¢¼ÓÀÌ ²÷¾îÁö¸é",IDC_STATIC,13,137,95,8
  200     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,13,151,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  201     LTEXT           "¹ø ÇÕ´Ï´Ù.",IDC_STATIC,41,154,38,8
  202     EDITTEXT        IDC_DELAY,110,134,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  203     LTEXT           "Ãʸ¦ ±â´Ù¸®°í ´Ù½Ã Á¢¼ÓÀ» ½ÃµµÇϱ⸦",IDC_STATIC,134,
  204                     138,137,8
   197                    IDC_STATIC,12,131,187,8
   198    GROUPBOX        "ÀçÁ¢¼Ó ¼³Á¤",IDC_STATIC,6,150,270,44
   199    LTEXT           "Àü¼Û Áß¿¡ Á¢¼ÓÀÌ ²÷¾îÁö¸é",IDC_STATIC,12,163,95,8
   200    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,12,177,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   201    LTEXT           "¹ø ÇÕ´Ï´Ù.",IDC_STATIC,40,180,38,8
   202    EDITTEXT        IDC_DELAY,109,160,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   203    LTEXT           "Ãʸ¦ ±â´Ù¸®°í ´Ù½Ã Á¢¼ÓÀ» ½ÃµµÇϱ⸦",IDC_STATIC,133,
   204                    164,137,8
  205205    CONTROL         "IPv6 ¸¦ Áö¿ø(À©µµ¿ì XP / 2003 ¼­¹ö ȤÀº ±× À̻󿡼­¸¸ µ¿ÀÛÇÔ)",
  206206                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  207                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,235,10
   207                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,235,10
   208    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   209    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  208210END
  209211
  210212IDD_ENTERSOMETHING DIALOG  0, 0, 186, 68
   
  22992301    IDS_CERT_ERR_DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT "ÀÚü ¼­¸íµÈ Áõ¸í¼­"
  23002302    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_AFTER_FIELD
  23012303                            "Áõ¸í¼­ÀÇ À¯È¿±â°£ Çʵ忡 Çü½Ä ¿À·ù°¡ ÀÖÀ½"
  2302     IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD 
   2304    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD
  23032305                            "Áõ¸í¼­ÀÇ À¯È¿ Æû Çʵ忡 Çü½Ä ¿À·ù°¡ ÀÖÀ½"
  23042306    IDS_CERT_ERR_INVALID_CA "À¯È¿ÇÏÁö ¾ÊÀº CA Áõ¸í¼­"
  23052307    IDS_CERT_ERR_INVALID_PURPOSE "Áö¿øµÇÁö ¾Ê´Â Áõ¸í¼­ ¸ñÀû"
 • Norwegian/FzResNor.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/Norwegian/FzResNor.rc,v
  retrieving revision 1.7
  diff -u -r1.7 FzResNor.rc
   
  175175                    ES_AUTOHSCROLL
  176176END
  177177
  178 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   178IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 284, 212
  179179STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  180180FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  181181BEGIN
  182     GROUPBOX        "Keep Alive innstillinger",IDC_STATIC,7,6,272,62
   182    GROUPBOX        "Keep Alive innstillinger",IDC_STATIC,6,42,270,62
  183183    CONTROL         "&Bruk 'Keep Alive' systemet",IDC_CHECK1,"Button",
  184                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,99,10
   184                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,99,10
  185185    LTEXT           "Send 'Keep Alive' kommandoer som ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" i tilfeldige intervaller mellom",
  186                     IDC_STATIC,13,32,223,17
  187     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  188     LTEXT           "og",IDC_STATIC,44,53,9,8,NOT WS_GROUP
  189     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,61,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  190     LTEXT           "sekunder.",IDC_STATIC,89,53,32,8
  191     GROUPBOX        "&Tidsavbrudd oppdagelse",IDC_STATIC,7,73,272,40
  192     LTEXT           "Hvis null bytes er overført på",IDC_STATIC,14,85,90,8
  193     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,121,81,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  194     LTEXT           "sekunder,",IDC_STATIC,151,84,32,8
   186                    IDC_STATIC,24,66,234,17
   187    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   188    LTEXT           "og",IDC_STATIC,55,87,9,8,NOT WS_GROUP
   189    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,72,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   190    LTEXT           "sekunder.",IDC_STATIC,100,87,32,8
   191    GROUPBOX        "&Tidsavbrudd oppdagelse",IDC_STATIC,6,108,270,40
   192    LTEXT           "Hvis null bytes er overført på",IDC_STATIC,13,120,90,8
   193    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,120,116,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   194    LTEXT           "sekunder,",IDC_STATIC,150,119,32,8
  195195    LTEXT           "anta at tilkobling har blitt tidsavbrutt og koble fra.",
  196                     IDC_STATIC,13,98,153,8
  197     GROUPBOX        "Retry innstillinger",IDC_STATIC,7,124,272,58
  198     LTEXT           "Hvis frakoblet under overføring, vent",IDC_STATIC,13,
  199                     137,116,8
  200     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   196                    IDC_STATIC,12,133,162,8
   197    GROUPBOX        "Retry innstillinger",IDC_STATIC,6,150,270,44
   198    LTEXT           "Hvis frakoblet under overføring, vent",IDC_STATIC,12,
   199                    163,116,8
   200    EDITTEXT        IDC_DELAY,14,173,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  201201    LTEXT           "sekunder mellom tilkoblingsforsøk og prøv igjen opp til",
  202                     IDC_STATIC,35,151,169,8
  203     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,209,147,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  204     LTEXT           "ganger.",IDC_STATIC,231,151,25,8
   202                    IDC_STATIC,34,177,175,8
   203    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,215,174,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   204    LTEXT           "ganger.",IDC_STATIC,239,176,25,8
  205205    CONTROL         "Enable IPv6 support (works only under Windows XP / 2003 Server or newer)",
  206206                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  207                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,260,10
   207                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,260,10
   208    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   209    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  208210END
  209211
  210212IDD_ENTERSOMETHING DIALOG  0, 0, 186, 68
   
  23052307                            "Sorterer lokal sti visning i synkene rekkefølge"
  23062308END
  23072309
  2308 STRINGTABLE 
   2310STRINGTABLE
  23092311BEGIN
  23102312    IDS_ERRORMSG_SETFILEPOINTER "Kunne ikke set filpeker"
  23112313    IDS_ERRORMSG_UNKNOWNSSLERROR "Ukjent feil i SSL"
  23122314    IDS_ERRORMSG_SSLCERTIFICATEERROR "Kunne ikke verifisere SSL sertifikatet"
  23132315END
  23142316
  2315 STRINGTABLE 
   2317STRINGTABLE
  23162318BEGIN
  23172319    ID_MENU_VIEW_LOCALLISTVIEW_SORTBY_FILENAME
  23182320                            "Sorterer lokal visning etter filnavn"
 • Polish/FzResPo.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/Polish/FzResPo.rc,v
  retrieving revision 1.27
  diff -u -r1.27 FzResPo.rc
   
  775775                    IDC_STATIC,7,33,172,24
  776776END
  777777
  778 IDD_CONNECTION2 DIALOG  0, 0, 286, 208
   778IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 284, 212
  779779STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  780 FONT 8, "MS Shell Dlg"
   780FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  781781BEGIN
  782     GROUPBOX        "Aktywacja ustawieñ",IDC_STATIC,7,6,272,62
   782    GROUPBOX        "Aktywacja ustawieñ",IDC_STATIC,6,42,270,62
  783783    CONTROL         "Uruchom  kom&endy aktywacji systemu",IDC_CHECK1,"Button",
  784                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,212,10
   784                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,212,10
  785785    LTEXT           "Wyœlij komendy aktywacji takie jak ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" w losowych przerwach co",
  786                     IDC_STATIC,13,32,246,17
  787     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  788     LTEXT           "i",IDC_STATIC,44,53,8,8
  789     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,61,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  790     LTEXT           "sek..",IDC_STATIC,89,53,16,8
  791     GROUPBOX        "Wykrywanie &bezczynnoœci",IDC_STATIC,7,73,272,40
   786                    IDC_STATIC,24,66,246,17
   787    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   788    LTEXT           "i",IDC_STATIC,55,87,8,8
   789    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,72,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   790    LTEXT           "sek.",IDC_STATIC,100,87,16,8
   791    GROUPBOX        "Wykrywanie &bezczynnoœci",IDC_STATIC,6,108,270,40
  792792    LTEXT           "Je¿eli zero bajtów zosta³o wys³anych w przeci¹gu",
  793                     IDC_STATIC,14,85,173,8
  794     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,187,82,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  795     LTEXT           "sek.,",IDC_STATIC,217,85,16,8
   793                    IDC_STATIC,13,120,173,8
   794    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,186,117,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   795    LTEXT           "sek.,",IDC_STATIC,216,120,16,8
  796796    LTEXT           "przyjmij, ¿e nie ma po³¹czenia i roz³¹cz.",IDC_STATIC,
  797                     14,96,171,8
  798     GROUPBOX        "Ponawianie po³¹czenia",IDC_STATIC,7,124,272,58
   797                    13,131,171,8
   798    GROUPBOX        "Ponawianie po³¹czenia",IDC_STATIC,6,150,270,44
  799799    LTEXT           "Kiedy nast¹pi³o roz³¹czenie z serwerem podczas transferu, czekaj ",
  800                     IDC_STATIC,13,137,224,8
  801     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  802     LTEXT           "sek. i spróbuj po³¹czyæ siê ponownie",IDC_STATIC,38,150,
   800                    IDC_STATIC,12,163,224,8
   801    EDITTEXT        IDC_DELAY,14,173,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   802    LTEXT           "sek. i spróbuj po³¹czyæ siê ponownie",IDC_STATIC,37,176,
  803803                    129,8
  804     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,166,148,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  805     LTEXT           "raz(y)",IDC_STATIC,193,151,35,8
   804    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,165,174,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   805    LTEXT           "raz(y).",IDC_STATIC,192,177,35,8
  806806    CONTROL         "W³¹cz obs³ugê IPv6 (dzia³a tylko pod Windows XP / 2003 Server lub nowszy)",
  807807                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  808                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,266,10
   808                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,266,10
   809    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   810    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  809811END
  810812
  811813IDD_FILEEXISTS DIALOG  0, 0, 259, 124
   
  24672469                            "Z³y format przed polem w wa¿noœci certyfikatu"
  24682470    IDS_CERT_ERR_INVALID_CA "Z³y certyfikat CA"
  24692471    IDS_CERT_ERR_INVALID_PURPOSE "Nieobs³ugiwany certyfikat"
  2470     IDS_CERT_ERR_KEYUSAGE_NO_CERTSIGN 
   2472    IDS_CERT_ERR_KEYUSAGE_NO_CERTSIGN
  24712473                            "U¿yty klucz nie zawiera podpisu certyfikatu"
  24722474    IDS_CERT_ERR_PATH_LENGTH_EXCEEDED "D³ugoœæ œcie¿ki jest przekroczona"
  24732475    IDS_CERT_ERR_SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN
 • Russian/FzResRu.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/Russian/FzResRu.rc,v
  retrieving revision 1.16
  diff -u -r1.16 FzResRu.rc
   
  212212                    ES_AUTOHSCROLL
  213213END
  214214
  215 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   215IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 284, 212
  216216STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  217217FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  218218BEGIN
  219     GROUPBOX        "Ïîääåðæêà ñîåäèíåíèÿ",IDC_STATIC,7,6,272,62
   219    GROUPBOX        "Ïîääåðæêà ñîåäèíåíèÿ",IDC_STATIC,6,42,270,62
  220220    CONTROL         "&Âêëþ÷èòü ñèñòåìó ïîääåðæêè ñîåäèíåíèÿ",IDC_CHECK1,
  221                     "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,174,10
   221                    "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,174,10
  222222    LTEXT           "Îòïðàâëÿòü êîìàíäû ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" ÷åðåç ñëó÷àéíûå èíòåðâàëû âðåìåíè ìåæäó",
  223                     IDC_STATIC,13,32,223,17
  224     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  225     LTEXT           "è",IDC_STATIC,44,53,13,8
  226     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,61,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  227     LTEXT           "ñåêóíäàìè.",IDC_STATIC,89,53,65,8
  228     GROUPBOX        "&Îïðåäåëåíèå òàéìàóòà ñîåäèíåíèÿ",IDC_STATIC,7,73,272,
   223                    IDC_STATIC,24,66,223,17
   224    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   225    LTEXT           "è",IDC_STATIC,55,87,13,8
   226    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,72,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   227    LTEXT           "ñåêóíäàìè.",IDC_STATIC,100,87,65,8
   228    GROUPBOX        "&Îïðåäåëåíèå òàéìàóòà ñîåäèíåíèÿ",IDC_STATIC,6,108,270,
  229229                    40
  230     LTEXT           "Åñëè íåò ïåðåäà÷è â òå÷åíèè",IDC_STATIC,14,85,104,8
  231     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,121,81,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  232     LTEXT           "ñåêóíä,",IDC_STATIC,151,84,50,8
   230    LTEXT           "Åñëè íåò ïåðåäà÷è â òå÷åíèè",IDC_STATIC,13,120,104,8
   231    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,120,116,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   232    LTEXT           "ñåêóíä,",IDC_STATIC,150,119,50,8
  233233    LTEXT           "ñ÷èòàòü, ÷òî ýòî òàéìàóò è ðàçîðâàòü ñîåäèíåíèå.",
  234                     IDC_STATIC,14,96,172,8
  235     GROUPBOX        "Íàñòðîéêè ïîâòîðà ñîåäèíåíèÿ",IDC_STATIC,7,124,272,58
   234                    IDC_STATIC,13,131,172,8
   235    GROUPBOX        "Íàñòðîéêè ïîâòîðà ñîåäèíåíèÿ",IDC_STATIC,6,150,270,44
  236236    LTEXT           "Åñëè ñåðâåð ïðåðâàë ñîåäèíåíèå âî âðåìÿ ïåðåäà÷è, òî ïîäîæäàòü",
  237                     IDC_STATIC,13,137,235,8
  238     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  239     LTEXT           "ñåêóíä ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì. Èñïîëüçîâàòü ",IDC_STATIC,38,
  240                     151,154,8
  241     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,193,147,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  242     LTEXT           "ïîïûòîê.",IDC_STATIC,218,151,48,8
   237                    IDC_STATIC,12,163,235,8
   238    EDITTEXT        IDC_DELAY,14,173,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   239    LTEXT           "ñåêóíä ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì. Èñïîëüçîâàòü ",IDC_STATIC,37,
   240                    177,154,8
   241    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,192,173,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   242    LTEXT           "ïîïûòîê.",IDC_STATIC,217,177,48,8
  243243    CONTROL         "Enable IPv6 support (works only under Windows XP / 2003 Server or newer)",
  244244                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  245                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,260,10
   245                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,260,10
   246    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   247    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  246248END
  247249
  248250IDD_ENTERSOMETHING DIALOG  0, 0, 186, 68
   
  22802282    IDS_CERT_ERR_DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT "Self signed certificate"
  22812283    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_AFTER_FIELD
  22822284                            "Format error in certificate's valid until field"
  2283     IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD 
   2285    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD
  22842286                            "Format error in certificate's valid fom field"
  22852287    IDS_CERT_ERR_INVALID_CA "Invalid CA certificate"
  22862288    IDS_CERT_ERR_INVALID_PURPOSE "Unsupported certificate purpose"
 • SimplifiedChinese/FzResChs.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/SimplifiedChinese/FzResChs.rc,v
  retrieving revision 1.26
  diff -u -r1.26 FzResChs.rc
   
  172172                    ES_AUTOHSCROLL
  173173END
  174174
  175 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   175IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 212
  176176STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  177177FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  178178BEGIN
  179     GROUPBOX        "±£³Ö»î¶¯Á¬½ÓÉèÖÃ",IDC_STATIC,7,6,272,62
   179    GROUPBOX        "±£³Ö»î¶¯Á¬½ÓÉèÖÃ",IDC_STATIC,6,42,270,60
  180180    CONTROL         "ÆôÓñ£³Ö»î¶¯Á¬½Ó(&E)",IDC_CHECK1,"Button",
  181                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,109,10
   181                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,109,10
  182182    LTEXT           "·¢ËÍÏñ ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" Ö®ÀàµÄÃüÁîÒÔ±£³ÖºÍ·þÎñÆ÷µÄÁ¬½Ó¡£ÕâЩÃüÁî»áÔÚ",
  183                     IDC_STATIC,13,32,223,17
  184     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  185     LTEXT           "µ½",IDC_STATIC,44,53,13,8
  186     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,61,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  187     LTEXT           "ÃëÖ®¼äËæ»ú·¢³ö¡£",IDC_STATIC,89,53,90,8
  188     GROUPBOX        "¼ì²âÁ¬½Ó³¬Ê±(&T)",IDC_STATIC,7,73,272,40
  189     LTEXT           "Èç¹ûÔÚ",IDC_STATIC,14,87,27,8
  190     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,42,83,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  191     LTEXT           "ÃëÖ®ÄÚûÓÐÊý¾Ý´«Ê䣬",IDC_STATIC,69,87,130,8
  192     LTEXT           "¾ÍÈÏΪÁ¬½ÓÒѾ­³¬Ê±²¢ÇҶϿª¡£",IDC_STATIC,14,99,172,8
  193     GROUPBOX        "ÖØÊÔÉèÖÃ",IDC_STATIC,7,124,272,58
  194     LTEXT           "µ±·þÎñÆ÷ÔÚ´«Êä¹ý³ÌÖÐÒâÍâ¶ÏÏߣ¬µÈ´ý",IDC_STATIC,13,137,
   183                    IDC_STATIC,24,66,223,17
   184    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   185    LTEXT           "µ½",IDC_STATIC,55,87,13,8
   186    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,72,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   187    LTEXT           "ÃëÖ®¼äËæ»ú·¢³ö¡£",IDC_STATIC,100,87,90,8
   188    GROUPBOX        "¼ì²âÁ¬½Ó³¬Ê±(&T)",IDC_STATIC,6,108,270,40
   189    LTEXT           "Èç¹ûÔÚ",IDC_STATIC,13,122,27,8
   190    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,41,118,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   191    LTEXT           "ÃëÖ®ÄÚûÓÐÊý¾Ý´«Ê䣬",IDC_STATIC,68,122,130,8
   192    LTEXT           "¾ÍÈÏΪÁ¬½ÓÒѾ­³¬Ê±²¢ÇҶϿª¡£",IDC_STATIC,13,134,172,8
   193    GROUPBOX        "ÖØÊÔÉèÖÃ",IDC_STATIC,6,150,270,44
   194    LTEXT           "µ±·þÎñÆ÷ÔÚ´«Êä¹ý³ÌÖÐÒâÍâ¶ÏÏߣ¬µÈ´ý",IDC_STATIC,12,163,
  195195                    147,8
  196     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  197     LTEXT           "ÃëÖ®ºó³¢ÊÔÖØÐÂÁ¬½Ó¡£×î¶àÖØÊÔ",IDC_STATIC,38,151,113,8
  198     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,152,147,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  199     LTEXT           "´Î¡£",IDC_STATIC,174,151,17,8
   196    EDITTEXT        IDC_DELAY,14,174,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   197    LTEXT           "ÃëÖ®ºó³¢ÊÔÖØÐÂÁ¬½Ó¡£×î¶àÖØÊÔ",IDC_STATIC,37,177,113,8
   198    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,151,174,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   199    LTEXT           "´Î¡£",IDC_STATIC,173,177,17,8
  200200    CONTROL         "Enable IPv6 support (works only under Windows XP / 2003 Server or newer)",
  201201                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  202                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,260,10
   202                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,260,10
   203    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   204    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  203205END
  204206
  205207IDD_ENTERSOMETHING DIALOG  0, 0, 186, 68
   
  22152217    IDS_CERT_ERR_DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT "Self signed certificate"
  22162218    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_AFTER_FIELD
  22172219                            "Format error in certificate's valid until field"
  2218     IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD 
   2220    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD
  22192221                            "Format error in certificate's valid fom field"
  22202222    IDS_CERT_ERR_INVALID_CA "Invalid CA certificate"
  22212223    IDS_CERT_ERR_INVALID_PURPOSE "Unsupported certificate purpose"
 • Slovak/FzResSk.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/Slovak/FzResSk.rc,v
  retrieving revision 1.4
  diff -u -r1.4 FzResSk.rc
   
  177177                    ES_AUTOHSCROLL
  178178END
  179179
  180 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   180IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 284, 212
  181181STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  182182FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  183183BEGIN
  184     GROUPBOX        "Udžiavanie spojenia",IDC_STATIC,7,6,272,62
   184    GROUPBOX        "Udžiavanie spojenia",IDC_STATIC,6,42,270,62
  185185    CONTROL         "&Povoli udržiavanie spojenia",IDC_CHECK1,"Button",
  186                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,109,10
   186                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,109,10
  187187    LTEXT           "Posiela udržovacie príkazy ako ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" v náhodných intervaloch medzi",
  188                     IDC_STATIC,13,32,223,17
  189     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  190     LTEXT           "a",IDC_STATIC,44,53,8,8
  191     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,61,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  192     LTEXT           "sekundami.",IDC_STATIC,89,53,37,8
  193     GROUPBOX        "Detekcia odpojenia",IDC_STATIC,7,73,272,40
  194     LTEXT           "Ak sa prenesú nulové byty za",IDC_STATIC,14,85,104,8
  195     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,117,81,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  196     LTEXT           "sekúnd",IDC_STATIC,151,84,24,8
  197     LTEXT           "predpoklada, že spojenie sa prerušilo a odpoji",
  198                     IDC_STATIC,14,96,172,8
  199     GROUPBOX        "Nastavenia obnovenia spojenia",IDC_STATIC,7,124,272,58
   188                    IDC_STATIC,24,66,223,17
   189    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   190    LTEXT           "a",IDC_STATIC,55,87,8,8
   191    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,72,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   192    LTEXT           "sekundami.",IDC_STATIC,100,87,37,8
   193    GROUPBOX        "Detekcia odpojenia",IDC_STATIC,6,108,270,40
   194    LTEXT           "Ak sa prenesú nulové byty za",IDC_STATIC,13,120,104,8
   195    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,116,116,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   196    LTEXT           "sekúnd",IDC_STATIC,150,119,24,8
   197    LTEXT           "predpoklada, že spojenie sa prerušilo a odpoji.",
   198                    IDC_STATIC,13,131,172,8
   199    GROUPBOX        "Nastavenia obnovenia spojenia",IDC_STATIC,6,150,270,44
  200200    LTEXT           "Pri odpojení zo servera poèas prenosu, èaka ",
  201                     IDC_STATIC,13,137,167,8
  202     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   201                    IDC_STATIC,12,163,167,8
   202    EDITTEXT        IDC_DELAY,14,173,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  203203    LTEXT           "sekúnd medzi pokusmi o prihlásenie a skúša znova ",
  204                     IDC_STATIC,38,151,163,8
  205     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,205,147,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  206     LTEXT           "krát",IDC_STATIC,229,151,17,8
   204                    IDC_STATIC,37,177,163,8
   205    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,204,173,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   206    LTEXT           "krát.",IDC_STATIC,228,177,17,8
  207207    CONTROL         "Enable IPv6 support (works only under Windows XP / 2003 Server or newer)",
  208208                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  209                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,260,10
   209                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,260,10
   210    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   211    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  210212END
  211213
  212214IDD_ENTERSOMETHING DIALOGEX 0, 0, 186, 68
 • Spanish/FzResEs.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/Spanish/FzResEs.rc,v
  retrieving revision 1.18
  diff -u -r1.18 FzResEs.rc
   
  241241                    BS_AUTORADIOBUTTON,17,162,143,10
  242242END
  243243
  244 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   244IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 212
  245245STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  246246FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  247247BEGIN
  248     GROUPBOX        "Configuración de Keep Alive",IDC_STATIC,7,6,272,62
   248    GROUPBOX        "Configuración de Keep Alive",IDC_STATIC,6,42,270,60
  249249    CONTROL         "Habilitar el sistema K&eep Alive",IDC_CHECK1,"Button",
  250                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,18,110,10
   250                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,110,10
  251251    LTEXT           "Enviar comandos Keep Alive como ""PWD"", ""REST 0"", ""TYPE A"", ""TYPE I"" a intervalos aleatorios entre",
  252                     IDC_STATIC,13,32,223,17
  253     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  254     LTEXT           "y",IDC_STATIC,47,52,8,8
  255     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,61,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  256     LTEXT           "segundos.",IDC_STATIC,89,53,34,8
  257     GROUPBOX        "Detectar Desconexión (&Timeout)",IDC_STATIC,7,73,272,40
  258     LTEXT           "Si no se transfieren bytes en",IDC_STATIC,14,85,90,8
  259     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,107,82,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  260     LTEXT           "segundos,",IDC_STATIC,137,84,34,8
   252                    IDC_STATIC,24,66,223,17
   253    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   254    LTEXT           "y",IDC_STATIC,58,86,8,8
   255    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,72,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   256    LTEXT           "segundos.",IDC_STATIC,100,87,34,8
   257    GROUPBOX        "Detectar Desconexión (&Timeout)",IDC_STATIC,6,108,270,
   258                    40
   259    LTEXT           "Si no se transfieren bytes en",IDC_STATIC,12,120,90,8
   260    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,106,117,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   261    LTEXT           "segundos,",IDC_STATIC,136,119,34,8
  261262    LTEXT           "asumir que la conexión falló, y luego desconectar.",
  262                     IDC_STATIC,14,96,158,8
  263     GROUPBOX        "Configuración de Reintentos",IDC_STATIC,7,124,272,58
   263                    IDC_STATIC,12,132,168,8
   264    GROUPBOX        "Configuración de Reintentos",IDC_STATIC,6,150,270,44
  264265    LTEXT           "Cuando ocurra una desconexión del servidor durante una transferencia, aguardar",
  265                     IDC_STATIC,14,136,256,8
  266     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  267     LTEXT           "segundos y reintentar hasta",IDC_STATIC,38,150,88,8
  268     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,130,148,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  269     LTEXT           "veces.",IDC_STATIC,155,151,22,8
  270     CONTROL         "",IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  271                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,260,10
   266                    IDC_STATIC,13,162,256,8
   267    EDITTEXT        IDC_DELAY,14,173,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   268    LTEXT           "segundos y reintentar hasta",IDC_STATIC,37,176,88,8
   269    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,129,174,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   270    LTEXT           "veces.",IDC_STATIC,154,177,22,8
   271    CONTROL         "Enable IPv6 support (works only under Windows XP / 2003 Server or newer)",
   272                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
   273                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,260,10
   274    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   275    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  272276END
  273277
  274278IDD_ENTERSOMETHING DIALOG  0, 0, 186, 69
   
  22822286    IDS_CERT_ERR_DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT "Self signed certificate"
  22832287    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_AFTER_FIELD
  22842288                            "Format error in certificate's valid until field"
  2285     IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD 
   2289    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD
  22862290                            "Format error in certificate's valid fom field"
  22872291    IDS_CERT_ERR_INVALID_CA "Invalid CA certificate"
  22882292    IDS_CERT_ERR_INVALID_PURPOSE "Unsupported certificate purpose"
 • TraditionalChinese/FzResCh.rc

  RCS file: /cvsroot/filezilla/FileZilla/source/LanguageDLLs/TraditionalChinese/FzResCh.rc,v
  retrieving revision 1.25
  diff -u -r1.25 FzResCh.rc
   
  209209                    ES_AUTOHSCROLL
  210210END
  211211
  212 IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 208
   212IDD_CONNECTION2 DIALOGEX 0, 0, 286, 212
  213213STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD
  214214FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
  215215BEGIN
  216     GROUPBOX        "´¼¯à³s½u«O«ù³]©w",IDC_STATIC,7,6,272,62
   216    GROUPBOX        "´¼¯à³s½u«O«ù³]©w",IDC_STATIC,6,42,270,60
  217217    CONTROL         "±Ò°Ê´¼¯à³s½u«O«ù (Keep Alive System) (&E)",IDC_CHECK1,
  218                     "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,18,155,10
   218                    "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,12,54,155,10
  219219    LTEXT           "¡y´¼¯à³s½u«O«ù¡z·|°e¥X¹³¬O ""PWD""¡B""REST 0""¡B""TYPE A""¡B""TYPE I"" ³oÃþªº«ü¥O¨Ó«O«ù»P¦øªA¾¹¶¡ªº³s½u¡A¦Ó³o¨Ç«ü¥O·|¦b",
  220                     IDC_STATIC,13,32,227,17
  221     EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,16,50,24,14,ES_AUTOHSCROLL
  222     LTEXT           "¨ì",IDC_STATIC,44,53,13,8
  223     EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,61,50,23,14,ES_AUTOHSCROLL
  224     LTEXT           "¬í¤§¶¡¥HÀH¾÷ªº¤è¦¡°e¥X¡C",IDC_STATIC,89,53,100,8
  225     GROUPBOX        "°»´ú³s½u¹O®É(&T)",IDC_STATIC,7,73,272,40
  226     LTEXT           "¦pªG¤@ª½³£¨S¦³¶Ç¿é¸ê®Æ¡A¦b",IDC_STATIC,14,85,96,8
  227     EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,121,81,26,14,ES_AUTOHSCROLL
  228     LTEXT           "¬í¤§«á¡A",IDC_STATIC,151,84,50,8
  229     LTEXT           "»{©w¬°³s½u¹O®É¨Ã¥BÂ_½u¡C",IDC_STATIC,14,96,172,8
  230     GROUPBOX        "³]©w­«·s³s½u",IDC_STATIC,7,124,272,58
  231     LTEXT           "·í¦øªA¾¹¦b¶Ç¿é¹Lµ{¤¤·N¥~Â_½u¡Aµ¥«Ý ",IDC_STATIC,13,137,
   220                    IDC_STATIC,24,66,227,17
   221    EDITTEXT        IDC_INTERVALLOW,27,84,24,14,ES_AUTOHSCROLL
   222    LTEXT           "¨ì",IDC_STATIC,55,87,13,8
   223    EDITTEXT        IDC_INTERVALHIGH,72,84,23,14,ES_AUTOHSCROLL
   224    LTEXT           "¬í¤§¶¡¥HÀH¾÷ªº¤è¦¡°e¥X¡C",IDC_STATIC,100,87,100,8
   225    GROUPBOX        "°»´ú³s½u¹O®É(&T)",IDC_STATIC,6,108,270,40
   226    LTEXT           "¦pªG¤@ª½³£¨S¦³¶Ç¿é¸ê®Æ¡A¦b",IDC_STATIC,13,121,96,8
   227    EDITTEXT        IDC_TIMEOUT,120,116,26,14,ES_AUTOHSCROLL
   228    LTEXT           "¬í¤§«á¡A",IDC_STATIC,150,119,50,8
   229    LTEXT           "»{©w¬°³s½u¹O®É¨Ã¥BÂ_½u¡C",IDC_STATIC,13,131,172,8
   230    GROUPBOX        "³]©w­«·s³s½u",IDC_STATIC,6,150,270,44
   231    LTEXT           "·í¦øªA¾¹¦b¶Ç¿é¹Lµ{¤¤·N¥~Â_½u¡Aµ¥«Ý ",IDC_STATIC,12,163,
  232232                    167,8
  233     EDITTEXT        IDC_DELAY,15,147,17,14,ES_AUTOHSCROLL
  234     LTEXT           " ¬í¤§«á¹Á¸Õ­«·s³s½u¡A¨Ã¦b¹Á¸Õ¤F ",IDC_STATIC,38,151,115,
   233    EDITTEXT        IDC_DELAY,14,174,17,14,ES_AUTOHSCROLL
   234    LTEXT           " ¬í¤§«á¹Á¸Õ­«·s³s½u¡A¨Ã¦b¹Á¸Õ¤F ",IDC_STATIC,37,177,115,
  235235                    8
  236     EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,156,147,20,14,ES_AUTOHSCROLL
  237     LTEXT           " ¦¸¤§«á°±¤î¡C",IDC_STATIC,180,151,60,8
   236    EDITTEXT        IDC_NUMRETRY,155,174,20,14,ES_AUTOHSCROLL
   237    LTEXT           " ¦¸¤§«á°±¤î¡C",IDC_STATIC,179,177,60,8
  238238    CONTROL         "±Ò°Ê IPv6 ¤ä´© (¶È¯à¤u§@¦b Windows XP / 2003 Server ¥H¤W§@·~¨t²Î)",
  239239                    IDC_OPTIONS_CONNECTION2_ENABLEIPV6,"Button",
  240                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,189,260,10
   240                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,198,260,10
   241    GROUPBOX        "Default Anonymous Password",IDC_STATIC,6,6,270,30
   242    EDITTEXT        IDC_ANONPWD,12,18,258,12,ES_AUTOHSCROLL
  241243END
  242244
  243245IDD_ENTERSOMETHING DIALOG  0, 0, 186, 68
   
  22192221                            "¦Ûñ¾ÌÃÒ (Self-Signed Certificate)"
  22202222    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_AFTER_FIELD
  22212223                            "µo²{¾ÌÃÒªºÄæ¦ì¦³®æ¦¡¿ù»~¡A¦b¦¹¿ù»~¤§«e¡A¾ÌÃÒ³£¬O¦³®Äªº"
  2222     IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD 
   2224    IDS_CERT_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD
  22232225                            "µo²{¾ÌÃÒªºÄæ¦ì¦³®æ¦¡¿ù»~¡A¦b¦¹¿ù»~¤§«á¡A¾ÌÃÒ³£¬O¦³®Äªº"
  22242226    IDS_CERT_ERR_INVALID_CA "µL®Äªº CA ¾ÌÃÒ"
  22252227    IDS_CERT_ERR_INVALID_PURPOSE "¾ÌÃҥγ~ (Certificate Purpose) ¤£¤ä´©"